ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บทั่วไป
Udonthani.go.th

ประวัติความเป็นมา

อีเมล พิมพ์ PDF
ปรับขนาด ตัวอักษร:

ชื่อสำนักงานจังหวัด ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พุทธศักราช  ๒๔๙๕  ในส่วนที่ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด ตามมาตรา ๓๘  ได้บัญญัติให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด  ดังนี้

  • สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด  และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับ
  • บัญชาและรับผิดชอบ
  • ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้จัดตั้งขึ้น  มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง  ทบวง  กรมนั้นๆ
  • แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีสำนักงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการอำนวยการและประสานราชการจังหวัดตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงานจังหวัด  จนกระทั่งพุทธศักราช  ๒๕๑๖  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๖  เห็นชอบให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด  ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๙  ต่อมาภายหลังได้ยกฐานะสำนักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา และมีภารกิจหน้าที่อยู่  ๒ ประการ  ได้แก่  การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ท่านอยากเห็นอุดรธานีพัฒนาด้านใดมากที่สุด...?
 
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานีมากน้อยเพียงใด...?