ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บทั่วไป
Udonthani.go.th
ปรับขนาด ตัวอักษร:


        สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนให้ทราบว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ ขอจ้าง ซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง รวม 7 ประเภท เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น วิธีการประกาศ ระยะเวลาประกาศ ฯลฯ ขอให้หน่วยงานของรัฐศึกษาจากคู่มือดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก


http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties

 
English French German Italian Portuguese Russian Spanish
ท่านอยากเห็นอุดรธานีพัฒนาด้านใดมากที่สุด...?
 
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานีมากน้อยเพียงใด...?