"เมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

บูรณาการการทำงานร่วมกันของของทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ช่องทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานอิสระ, หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่ประชาชนสนใจและควรทราบ

RSS ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง จังหวัดอุดรธานี

เชื่อมโยงหน่วยงานในจังหวัด

TPMAP

ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform).

Gov Channel

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการสำหรับประชาชน เชื่อมโยงภาครัฐให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

MOC

ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

Innovation

ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ

การประชุมประจำปีรัฐสภา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 30

รอบเมืองอุดรฯ