"เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

- A livable city and hub for trade & investment in the Greater Mekong Sub-region -

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

บูรณาการการทำงานร่วมกันของของทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ช่องทางการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานอิสระ, หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่ประชาชนสนใจและควรทราบ

RSS ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง จังหวัดอุดรธานี

เชื่อมโยงหน่วยงานในจังหวัด

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

นวัตกรรม

Vivamus eu dolor consequat, ullamcorper nisi eu, viverra dui. Pellentesque pretium condimentum.

รอบเมืองอุดรฯ