คณะผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายสยาม  ศิริมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

มือถือ : 06 1386 3057

สำนักงาน : 0 4218 1855

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

มือถือ : 08 9203 4029

สำนักงาน : 0 4224 4212

กำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค

 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

 4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี

 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย  จันทร์พร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

มือถือ : 08 9203 4020

สำนักงาน : 0 4224 4214

กำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค

 1. สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

 4.  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

มือถือ : 09 5186 0198

สำนักงาน : 0 4224 4076

กำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค

 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี

 4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

 5. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

 6. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

 7. สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

 8. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

นายจำรัส  กังน้อย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

มือถือ : 08 9203 4396

สำนักงาน : 0 4224 1599

กำกับดูแล ราชการส่วนภูมิภาค

 1. สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี

 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

 4. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

 5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

 6. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

 7. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

 8. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

 9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

 10. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี

 11. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 12. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

 13. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

 14. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

 15. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

 16. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี