ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น 1  อาคาร 1

ถนนอธิบดี  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000

เบอร์โทร : 042-221890 , แฟกซ์ : 042-223180 , สายด่วน : 1567

Email : udonthani_6@hotmail.com