การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดอุดรธานี

  1. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

  2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565

  3. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  4. ยกระดับเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต

  5. สกัดกันการทุจริตเชิงนโยบาย

  6. สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต