ตรวจติดตามการเฝ้าระวังผู้โดยสารขาเข้าจังหวัดอุดรธานีด้วยรถโดยสารสาธารณะ

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สำหรับผู้โดยสารขาเข้าจังหวัดอุดรธานีด้วยรถโดยสารสาธารณะ

โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้ผู้โดยสารที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การฉีดวัคซีนต้องเข้ารับการกักตัว ณ ศูนย์โฮมฮัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Local Quarantine) พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองฯ

ในการนี้ นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนางสาวปิยวรรณ ทะแพงพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดอุดรธานีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานแห่งที่ 1