จ.อุดรธานี Kick off หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19

        วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ และส่งมอบธงสีฟ้าสื่อสัญญาลักษณ์หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 แก่นายอำเภอจาก 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูงน้ำคำ และนายกเทศมนตรีเมืองบ้านดุง รวม 24 หน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคีในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 “เพื่อขยายผลไปสู่ตำบลนี้ไม่มีโควิด-19 อำเภอนี้ไม่มีโควิด-19 และจังหวัดอุดรธานีไม่มีโควิด-19

        จังหวัดอุดรธานีแบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 156 ตำบล 2,031 หมู่บ้าน/ชุมชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แม้จังหวัดอุดรธานีจะมีการบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ทั้งการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ นำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในชุมชน/หมู่บ้าน และการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในทุกพื้นที่ วันนี้จังหวัดอุดรธานียังพบมี 202 หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลัง และเป็นพลังเสริมให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ covid -19 ทุกระดับทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล รพสต. อสม.ทั้ง 1,829 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ “หมู่บ้านนี้ไม่มี covid-19” ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักรู้และแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ “หมู่บ้านนี้ ไม่มี covid-19” ตามหลักเกณฑ์ กล่าวคือ ในหมู่บ้านไม่มีคนติดเชื้อโควิด-19 ,เคยมีผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านแต่รักษาหายแล้ว, ในหมู่บ้านมีการส่งเสริมการปลูกและใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาโควิด 19 ,ในหมู่บ้านจัดให้มีมาตรการ D-M-H-T-T-A การเว้นระยะห่าง วัดไข้ ใส่แมสก์ ลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกัน covid -19 ต่อเนื่องทุกวัน

จังหวัดอุดรธานีจึงจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ และส่งมอบธงสีฟ้าสื่อสัญญาลักษณ์หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 แก่นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอและผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 24 หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ทั้ง 2,031 หมู่บ้านของอุดรธานีปลอดภัยจากโควิด-19 หรือ จังหวัดอุดรธานีไม่มีโควิด-19 นั่นเอง