ร.10 พระราชทานหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนที่ยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวม 144,000 ชิ้น

วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในนามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานอัญเชิญสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ผู้แทนจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอจาก 20 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพื้นที่ โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนชาวจังหวัดอุดรธานีรับมอบร่วมกับนายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอจาก 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี

        นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง สิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) ที่จะส่งมอบถึงประชาชนในพื้นที่ผ่าน จังหวัดอุดรธานี นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ในวันนี้ จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นอย่างดี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนเพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,880 กล่อง 144,000 ชิ้น

ในวันนี้ ในนามของข้าราชการ และประชาชนจังหวัดอุดรธานี รู้สึกปลื้มปิติ เป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนและความปลอดภัยของราษฎร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน (หน้ากากอนามัย) แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี