ประชุมเพื่อซักซ้อมแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

วันที่ 15 มิ.ย. 64 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผอ.รพ.สต.โนนสูง ผอ.รพ.สต.หนองหมื่นท้าว ผู้แทนเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลโนนสูง และประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลโนนสูง ได้ร่วมกันประชุมเพื่อซักซ้อมแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนสูง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

      ในการนี้ ได้ร่วมดำเนินการรณรงค์ ค้นหา ติดตาม และการกำหนดแผนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบลโนนสูง เพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการจังหวัดอุดรธานี “ฉีดวัคซีน เปิดเมือง ปลดแมสก์”