ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.10 น.
นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่อำเภอสร้างคอม ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน ให้ติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน การดูแลสุขอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีการอาการต้องสงสัยให้แจ้งมายังโรงเรียนเพื่อที่จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาการต่อไป