คณะสงฆ์ สนับสนุนจังหวัดแก้ปัญหาโควิด19

จังหวัดอุดรธานี คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการทำงานราชการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 2 วัด สถานที่กักตัวลูกหลาน 20 วัด และวัดอีก 59 แห่ง รับฌาปนกิจศพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 13.30 น. ที่วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกราบนมัสการพระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ประธานฝ่ายสงฆ์และคณะในโอกาสส่งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินจำนวนหนึ่งในการสนับสนุนจังหวัดอุดรธานีในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

            จากนั้นในเวลา 14.30 น. ที่วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  และคณะ เข้าพบเพื่อกราบนมัสการพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ( ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และรับมอบส่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินสนับสนุนการทำงานแก้ไขปัญหาโควิด 19 จังหวัดอุดรธานี

นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีความรุนแรงมากขึ้นอีกระลอก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามข่าวสารมาตลอดพร้อมประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศมีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากรหรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้

เพื่อเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ม)  เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี และพระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่เห็นชอบให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ  โควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวงและวัดโพธิสมภรณ์

            พระอารามหลวง เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเป็นศูนย์กลางระดับอำเภอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนวัดในเขตปกครองที่มีความพร้อมร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค หรือปัจจัยเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และรวบรวมสิ่งของที่รับบริจาค ซึ่งประกอบด้วย พัดลม เสื่อ  หมอน  สิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน 32,720 บาท มอบให้จังหวัดอุดรธานี นำไปช่วยเหลือดูแลประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย ยังได้ใช้วัดเป็นโรงพยาบาลสนาม 2 วัด คือ วัดป่าคำเจริญและวัดป่าโนนทองอินทร์ สถานที่กักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง  20 วัด  และวัดที่จัดการฌาปนกิจศพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 59 วัด

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจหลักทั้งทางราชอาณาจักร และศาสนพุทธจักร  ภายใต้หลักคุณธรรม หลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลก การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ชาวจังหวัดอุดรธานี มีความปรองดองสมานฉันท์  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็ง สุจริต มีจิตอาสา เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และในแนวทางที่คณะสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย ได้ดำเนินกิจการในสภาวะวิกฤติของสถานการณ์ดังกล่าวนี้ กระผมรู้สึกปลาบปลื้มและปิติ ที่พระเดชพระคุณท่าน เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 2 นิกาย ได้เห็นชอบให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อของโรค เพื่อจักได้ส่งมอบต่อสายบุญดังกล่าวแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ได้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป