ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในตลาดสดบ้านตาด

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.30 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาดสดบ้านตาด (ทต.บ้านตาด) อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ โดยตลาดดังกล่าวได้กำหนดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ดังนี้

1. ผู้ค้าต้องคล้องบัตรแสดงการได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม ตลอดเวลา
2. ผู้ค้าและประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3.ต้องมีจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณทางเข้าและทางออก
4.ผู้ค้าจะต้องเข้ารับการตรวจโรคโควิด 19 ซ้ำเป็นประจำตามรอบระยะเวลา ทุก 10 วัน ด้วย ชุดตรวจ ATK โดยผู้ที่ผ่านการตรวจแล้วจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ค้าสำหรับคล้องคอจากทาง ทต.บ้านตาด และเจ้าของตลาด
โดยมีนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอเมืองอุดรธานี , นายสุพัฒน์ กองศรีมา สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี, นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาด ,ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตามฯ