เป้าหมายการพัฒนา – พันธกิจ

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

"เมืองอัจฉริยะ  ศูนย์กลางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและไมซ์  ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

โครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการยกระดับมาตรฐานแรงงาน สถานประกอบการ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การผลิตและการตลาด

พัฒนาการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก

พัฒนาทุนมนุษย์

พัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพลังทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์

พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ กีฬา และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

อนุรักษ์และฟื้นฟู

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่ายทางสังคม และหลักประกันทางสังคม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนตามแนวทางจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และการยกระดับมาตรฐานแรงงาน สถานประกอบการ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

  2. พัฒนาการผลิตและการตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก

  3. พัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และพลังทางสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ การกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้ศักยภาพและอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ กีฬา และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

  5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

  6. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่ายทางสังคม และหลักประกันทางสังคม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนตามแนวทางจังหวัดอัจฉริยะ เพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ