หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุดรธานี


1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

  2. ประกาศสอบครั้งที่ 1 

  3. ประกาศสอบครั้งที่ 2 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  1. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

3. การพัฒนาบุคลากร

  1. การพัฒนาบุคลากร 

  2. รายงานผลการจัดอบรม 2564 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี 

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  1. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 

  2. ประกาศ มาตรการ กลไก ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

  3. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563