การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุดรธานี


 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 2. ประกาศสอบครั้งที่ 1 

 3. ประกาศสอบครั้งที่ 2 

 4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

 5. การพัฒนาบุคลากร 

 6. รายงานผลการจัดอบรม 2564 

 7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี 

 8. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 

 9. ประกาศ มาตรการ กลไก ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

 10. ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 

 11. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 

 12. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างของส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี 

 13. ประกาศผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563