การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


1. ด้านการสรรหา (Recruitment)

2. ด้านการพัฒนา (Development)

3. ด้านการประเมินผล (Evaluation)

4. ด้านการรักษาไว้ (Retention)