ประกาศเจตจำนงของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565