จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมเพื่อมอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ VCS

วันที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565ผ่านระบบ VCS ไปยังห้องประชุมอำเภอทุกอำเภอ โดยมีนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหาร


ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ร่วมบรรยายชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ