ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตฯ ITA อุดรธานี

          จังหวัดอุดรธานี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกฯ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 65) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาฯ และนายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้าน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 254 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค/อำเภอ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมฯ รายละเอียดดังนี้

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง  จำนวน  1     คน

  2. เทศบาล 71 แห่ง  จำนวน  71   คน

  3. อบต. 109 แห่ง  จำนวน  109 คน

  4. อำเภอ 20 แห่ง  จำนวน  20   คน

  5. ท้องถิ่นอำเภอ 20 แห่ง  จำนวน  20   คน

  6. ข้าราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี  จำนวน  33   คน