การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวสาร กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ

RSS ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง จังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4224-8777

E-mail : udonthani@moi.go.th