ตรวจเยี่ยม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภควิเคราะห์การตลาด และแนะนำแนวปฏิบัติ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564  เวลา 15.00 น.
       นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อด. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สังเกตุพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการตลาด เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี