จ.อุดรธานี สร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

จ.อุดรธานี สร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต สำนักงานจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนาโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 4 ปรับฐานความคิด ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่สังคมไม่ทนต่อการทุจริต ที่ศูนย์ประชุมมลทาทิพย์ฮอลล์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสัมมนาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด แบ่งผู้เข้าร่วมการอบรม เป็น 3 ห้องๆละ 50 คน มีการเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคำนิยมและปลูกจิตสำนึกของข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี และสร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เสริมสร้างความรู้และปรับฐานความคิดให้ข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง รับผิดชอบต่อสังคม และมีความละอายไม่ทนต่อการทุจริต

        นายชยพล สอนหาจักร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบกรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 หน่วยงาน ภาครัฐในจังหวัดมีจำนวน 182 แห่ง ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. 181 แห่ง และจังหวัด 1 แห่ง) ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65=118 แห่ง เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA สำนักงานจังหวัดอุดรธานี จึงจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2564