ประชุมพิจารณากิจกรรมปลูกพืชมูลค่าสูง

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด. มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ร่วมประชุมพิจารณากิจกรรมปลูกพืชมูลค่าสูง คือ กัญชง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของงบประมาณ และเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลในพื้นที่อื่นๆในอนาคต ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ตามโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Smart Irigation System) ณ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

โดยความร่วมมือของจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี