ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด./ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ฯ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
2. สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มและองค์กรต่างๆในการตอบกลับภาพอนาคตของจังหวัดอุดรธานี
3. สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา อำเภอทุกอำเภอ อปท.ในพื้นที่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี