อุดรธานีเตรียมลงนามขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้

จังหวัดอุดรธานี เตรียมลงนามขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัดอุดรธานี

โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 3723/2563 ร่วมประชุม จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้การท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) มีกำหนดจัดงานลงนามความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 09.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 1 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันในทุกภาคส่วนจึงจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น

จังหวัดอุดรธานี ได้รับการประกาศเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ตั้งแต่ปี 2563 ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุดรธานีไมซ์ซิตี้ ในการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่ GMS สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายอุดรไมซ์ซิตี้ ที่ทำขึ้นเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาตามองค์ประกอบของเมืองไมซ์ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน, ด้านการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองที่จัดงาน, ด้านกิจกรรมเพิ่มนอกเหนือจากการประชุม, ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก, ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก, ด้านภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง , ด้านสภาพแวดล้อมของเมือง และ. ด้านความเสี่ยงในการยกเลิกงานและรักษาความปลอดภัยในเมืองที่จัดงาน ตามแนวทางความยั่งยืน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม