ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี คลังจังหวัดอุดรธานี เกษตรจังหวัดอุดรธานี พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี