ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี

วันอังคารที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 10.30 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อด./หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พร้อมบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1”

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นางสาวสิริมา วัฒโน) บรรยายหัวข้อ ” การจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด” และ “นโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของกลุ่มจังหวัด” /ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 สำนักงบประมาณ บรรยายหัวข้อ “การจัดทำคำของบประมาณ” /พร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) แบ่งกลุ่มย่อยตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อทบทวนตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการที่สำคัญ (flagship Project) โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผ่านการประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ณ ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี