ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดประชุมส่วนราชการในจังหวัดเพื่อรับชมคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการรับฟังคำกล่าวเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่น ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อจากนั้นเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมกันพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ

          1. แนวทางการส่งเสริม และยกระดับค่าคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป

          2. แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุดรธานี    เพื่อพิจารณาแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตในพื้นที่

 

แหล่งที่มา : สำนักงานจังหวัดอุดรธานี