รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของจังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดอุดรธานี)