จังหวัดอุดรธานีประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จังหวัดอุดรธานีประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

          ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

          จังหวัดอุดรธานีจัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครอบคลุมในทุกมิติ

          วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน ร่วมประชุม

          จังหวัดอุดรธานีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน" เพื่อการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อเปิดมุมมองพร้อมจุดประกายความคิดเห็นให้กับบุคลากรในพื้นที่ สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561-2565) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางสำคัญในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

          จังหวัดอุดรธานีมีวิสัยทัศน์ "เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" โดยการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการและแรงานเพื่อเพิ่มขีดวามสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญและยกระดับมาตรฐานการทำการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง เพื่อสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เสริมสร้างสังคมที่มั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวัดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทำกันทุกภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAN

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี