จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมประชาพิจารณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

          จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมประชาพิจารณ์และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  ปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ.2570  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครอบคลุมในทุกมิติ

          วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีคณะทำงานจัดทำและภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งแยกย่อยตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน

          ทั้งนี้สืบเนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) จะสิ้นสุดอายุของแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของ ก.บ.ภ.  ตรงกับความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของแผนในภาครัฐ กับภาคธุรกิจเอกชน ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด ให้สอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนภาค และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด


จังหวัดอุดรธานีจึงจัดประชุมคณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564  เพื่อ
         1. นำเสนอการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามแนวทางที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นวิทยากรบรรยาย รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เช่น การกำหนดเครื่องมือ และขั้นตอน รวมถึงร่างปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี การนำเสนอข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ การทบทวนและวิเคราะห์สภาพในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต (SWOT Analysis) และการทบทวนและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นวิทยากรบรรยาย

          2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนและกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดในแต่ละด้าน ด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ไปสู่การปฏิบัติ รวมไปถึงวางแผนเป้าหมายในแต่ละด้านยุทธศาสตร์ฯ กลยุทธ์ตัวชี้วัดของโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Flagships Project) ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้าน โดยได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นวิทยากรกลุ่ม และ

          3. การสรุปผลการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และผลการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด เพื่อให้มีการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลแผนงาน/โครงการในเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 รวมทั้งให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมไปถึงนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาภาค ประกอบกับในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรมจะกระทบกับประชาชนในพื้นที่

          ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในรอบนี้ จึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมไปถึงจะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชน และความคิดเห็นของตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เนื่องจากความสำเร็จที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนที่เห็นเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน คือ ต้องพัฒนาในรูปแบบเชิงพื้นที่ (Area Approach) ยึดหลักความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน หรือแม้กระทั่งการทำประชาคมรับฟังข้อมูล และร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อการจัดทำโครงการ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ (Bottom Up) อย่างแท้จริง  ภายใต้สัญญาประชาคมตามที่เราชาวอุดรได้ตกลงใจที่จะกำหนดอนาคตของเราร่วมกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210816194357889
ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่  ณ อยุธยา
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์  ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี