กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 1. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

 2. ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ตั้งสำนักงานที่ดินส่วนแยก (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

 3. คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 13252/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดอุดรธานีที่ 5784/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

 4. ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการประชาชนในการติดต่อราชการ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562

 5. กฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562

 6. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ปรพกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

 7. พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ.2562

 8. พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 9. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

 10. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 11. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552

 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555

 13. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

 14. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 15. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 16. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 11 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 17. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

 18. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 19. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551