สังคมออนไลน์ (Social Network)

Facebook : รายงานสถานการณ์ Covid - 19 จังหวัดอุดรธานี

Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี