โครงสร้างการบริหารงานจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอเมืองอุดรธานี 2.อำเภอหนองวัวซอ 3.อำเภอหนองหาน 4.อำเภอบ้านผือ
5.อำเภอบ้านดุง 6.อำเภอกุมภวาปี 7.อำเภอโนนสะอาด 8.อำเภอเพ็ญ 9.อำเภอน้ำโสม 10.อำเภอกุดจับ 11.อำเภอศรีธาตุ
12.อำเภอวังสามหมอ 13.อำเภอทุ่งฝน 14.อำเภอสร้างคอม 15.อำเภอไชยวาน 16.อำเภอหนองแสง 17.อำเภอนายูง
18.อำเภอพิบูลย์รักษ์ 19.อำเภอกู่แก้ว และ20.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

กฎ ระเบียน ที่เกี่ยวข้อง

	ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กร