โครงสร้างการบริหารงานจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอเมืองอุดรธานี 2.อำเภอหนองวัวซอ 3.อำเภอหนองหาน 4.อำเภอบ้านผือ
5.อำเภอบ้านดุง 6.อำเภอกุมภวาปี 7.อำเภอโนนสะอาด 8.อำเภอเพ็ญ 9.อำเภอน้ำโสม 10.อำเภอกุดจับ 11.อำเภอศรีธาตุ
12.อำเภอวังสามหมอ 13.อำเภอทุ่งฝน 14.อำเภอสร้างคอม 15.อำเภอไชยวาน 16.อำเภอหนองแสง 17.อำเภอนายูง
18.อำเภอพิบูลย์รักษ์ 19.อำเภอกู่แก้ว และ20.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

กฏ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง