ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์  เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

(1) รายงานความคืบหน้ากิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชนองค์กรด้วยการนำวิถีทางศาสนาและวัฒนธรรมไปใช้และประสบผลสำเร็จ ดังนี้
(1.1) องค์กร/หน่วยงานที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของจังหวัดอุดรธานี จำนวน 104 องค์กร
(1.2) การคัดเลือกบุคคล/หน่วยงาน เข้ารับรางวัล 150 บุคคล องค์กรร่วมขับเคลื่อนพลังบวร
(1.3) การบูรณาการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2564 มีภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น 6 ภาคี

(2) การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยรวมทั้งมีการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการดำเนินขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ มีความประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายอำเภอคุณธรรม และยกระดับอำเภอคุณธรรมทุกอำเภอ ให้เป็นอำเภอคุณธรรมระดับระดับต้นแบบเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม เสริมสร้างปลูกฝังพลังคุณธรรมให้กับทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี เกิดการดำเนินงานอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประสานงาน และดำเนินการจัดประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมฯ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม จำนวน 8 อำเภอ

(3) การประเมินกลไกขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) จังหวัดอุดรธานี ประจำงบประมาณ  2564 ซึ่งมีการจัดเยี่ยมองค์กรที่เข้าร่วมเป็นระดับคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ที่ผ่านมาทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมองค์กร ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, สรรพากร ภาค 11, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองอุดรธานี, มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์ มิสชังอุดรธานี, มัสยิดอัลมุบาร็อก และโรงเรียนสันติธรรมวิทยา, บริษัท อุดร มาสเตอร์เทค จำกัด, บริษัท อุดร กระจกรถยนต์ จำกัด, ดูฮาร์ท ฟาร์ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี, โรงเรียนผู้สูงอายุศิษย์พระคริสต์ และบริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ ๑๙๙๐ จำกัด

ที่มาแหล่งข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี