คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 26/06/2560 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
2 26/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
3 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
4 23/06/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
5 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6 23/06/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง 4 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
7 23/06/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
8 22/06/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาศ฿ูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
9 22/06/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 อุดรธานี
10 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนอสำโรง
11 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมือง
12 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
13 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
14 16/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
15 16/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
16 16/06/2560 สอบราคาซื้อจอ LED เทศบาลนครอุดรธานี
17 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างปรุงปรุงห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
18 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโปร่ง-สามขา เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
19 14/06/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่ืองซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โรงพยาบาลอุดรธานี
20 14/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแหลมโอง อำเภอไชยวาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
21 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
22 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
23 13/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
24 12/06/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง เทศบาลตำบลบ้านตาด
25 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอำเภอวังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
26 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตำบลแชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เทศบาลตำบลแชแล
27 08/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
28 08/06/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี
29 07/06/2560 ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง 16-2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
30 07/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
31 07/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
32 06/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
33 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์านบ้านงานครัว 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
34 06/06/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางวิ่งถนน คสล เทศบาลนครอุดรธานี
35 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
36 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
37 05/06/2560 ยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุคาุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
38 05/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
39 05/06/2560 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
40 02/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
41 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
42 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
43 02/06/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานบันไดท่าน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
44 01/06/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 4 สาย เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
45 01/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46 01/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
47 01/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
48 31/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
49 31/05/2560 ประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
50 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลหนองบัว
51 30/05/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
52 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
53 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
54 30/05/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
55 29/05/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม เทศบาลนครอุดรธานี
56 26/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
57 26/05/2560 สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง โรงเรีรยนอนุบาลอุดรธานี
58 26/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
59 26/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมบำรุง โรงพยาบาลอุดรธานี
60 25/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
61 25/05/2560 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
62 25/05/2560 สอบราคาจ้างโครงก่อสร้างเมรุ องค์การบริหารส่วนตำบลดนนทอง
63 24/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
64 23/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
65 22/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์สวนหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานี
66 22/05/2560 ขอแก้ไขประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
67 22/05/2560 ขอแก้ไขเอกสารประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
68 19/05/2560 การขายทอดตลาด ศาลจังหวัดอุดรธานี
69 19/05/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
70 19/05/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 1/2560 ราคาเช่ารถยนต์ 3 คัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
71 19/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลน้ำโสม
72 18/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
73 18/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
74 18/05/2560 ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ประปาส่วนภูมิภาเขต 7
75 18/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
76 16/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
77 16/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
78 15/05/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
79 15/05/2560 ประมูลจ้างตกแต่งายในอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
80 15/05/2560 ประมูลจ้างเอกชนเดินกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี
81 15/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
82 09/05/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลอุดรธานี 5 สาย เทศบาลนครอุดรธานี
83 09/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
84 09/05/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
85 09/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
86 09/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาท่อเมนจ่ายน้ำทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
87 09/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
88 08/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร เทศบาลนครอุดรธานี
89 08/05/2560 สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลนครอุดรธานี
90 08/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลนครอุดรธานี
91 08/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลพันดอน
92 05/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียเทศบาล 5 เทศบาลนครอุดรธานี
93 05/05/2560 โครงการอบรมฯ คณะการบัญชีและการจัดการ
94 05/05/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
95 05/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
96 05/05/2560 สอบราคาซื้อรถบรรทุกแบบติดตั้งไฮดอรลิก เทศบาลตำบลคอนสาย
97 05/05/2560 ประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
98 05/05/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง
99 05/05/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
100 05/05/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซ์้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หน้า 1/58 แสดง 1-100 จาก 5743 รายการ    1    2    3    4    5    >>    >|