คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 27/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่ – บ้านเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๑๕๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
2 27/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเข้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
3 26/04/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
4 26/04/2560 ยกเลิกประกวดราคา เทศบาลเมืองหนองสำโรง
5 26/04/2560 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
6 26/04/2560 สอบราคาจัดซ์้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
7 26/04/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
8 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
9 26/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือ โรงพยาบาลอุดรธานี
10 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
11 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
12 25/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอบต.จอมศรี องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมศรี
13 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลอุดรธานี
14 25/04/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน เทศบาลรถไฟ เทศบาลนครอุดรธานี
15 21/04/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
16 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธภาพด้านความปลอดภัย ศษลากลางจังหวัดบึงกาฬ
17 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางณ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
18 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ารนโนนกอก-บ้านนาหวาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
19 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
20 21/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
21 21/04/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
22 21/04/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย เทศบาลตำบลแชแล
23 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
24 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
25 19/04/2560 ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลบ้านผือ
26 18/04/2560 จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 4
27 18/04/2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
28 18/04/2560 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
29 13/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี HOT MIXED IN – PLACE RECYCLING) สายบ้านโพธิ์สง่า - บ้านท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
30 12/04/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
32 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33 12/04/2560 ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทของแห้ง โรงพยาบาลอุดรธานี
34 12/04/2560 สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ.กุดจับ เทศบาลตำบลกุดจับ
35 12/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เทศบาลนครอุดรธานี
36 11/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
37 11/04/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
38 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
39 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
40 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
41 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
42 10/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
43 07/04/2560 ขายทดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
44 07/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บานหนองไผ่-บ้านผักตบ อำเภอหนองหาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
45 07/04/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำพุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46 07/04/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โรงพยาบาลอุดรธานี
47 05/04/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน เทศบาลนครอุดรธานี
48 04/04/2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
49 04/04/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านดอนดภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
50 04/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สาธารณสุขนครพนม
51 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผนังกำแพง ลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
52 03/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนับสนุนจุดขาย จังหวัดบึงกาฬ
53 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
54 03/04/2560 -ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
55 29/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างเครื่องจักรกล ในอำเภอบ้านดุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
56 29/03/2560 ประกาศยกเลิกประมูลจ้างฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
57 29/03/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
58 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
59 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
60 29/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
61 29/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
62 27/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
63 27/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
64 27/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม เทศบาลนครอุดรธานี
65 27/03/2560 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสะแกกรัง
66 24/03/2560 สอบราคาจัดซ์้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
67 23/03/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
68 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก เทศบาลตำบลบ้านผือ
69 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ โรงพยาบาลอุดรธานี
70 23/03/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
71 23/03/2560 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะ โรงพยาบาลบ้านผือ
72 23/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
73 23/03/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม- เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
74 23/03/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
75 23/03/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
76 23/03/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 003/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
77 23/03/2560 ประกาศยกเลิกประมูลจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
78 23/03/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เทศบาลนครอุดรธานี
79 20/03/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
80 20/03/2560 สอบราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ เทศบาลนครอุดรธานี
81 20/03/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
82 20/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
83 20/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
84 20/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลเพ็ญ
85 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก เทศบาลตำบลเพ็ญ
86 17/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
87 17/03/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
88 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
89 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
90 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
91 16/03/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
92 15/03/2560 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
93 15/03/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
94 15/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เทศบาลตำบลเวียงคำ
95 15/03/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงคำ
96 14/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
97 14/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลกุดจับ
98 14/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาประกวดดนตรี เทศบาลนครอุดรธานี
99 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
100 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
หน้า 1/57 แสดง 1-100 จาก 5627 รายการ    1    2    3    4    5    >>    >|