คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
1 30/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางฯ บ้านพรสวรรค์-บ้านผ่านศึก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคราอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
2 30/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทดสอบวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
3 30/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนลาดยางฯ บ้านทรายมูล- บ้านวังวัง อำเภอดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
4 26/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านทรายมูล - บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5 25/06/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6 24/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านผักกาดย่า - บ้านสร้างก่อส อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
7 22/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมลาดผิวจราแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
8 18/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกผักชี - บ้านตะเคียนทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
9 17/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ๋อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนาคำแก้ว- บ้านหมากตูม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
10 17/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน บ้านโคกก่อง - อำเภอเพ็ญ -บ้านหอมโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัด อุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
11 15/06/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
12 15/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงวการถนนลาดยาง สายบ้านโคก - บ้านหนองกอบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
13 15/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยาง สายบ้านโพนสูง- บ้านหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
14 12/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารสำนกงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15 12/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม บ้านกุงเจริญ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
16 12/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนชัยนาคำ บ้านคำสง่า อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
17 12/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 12 ห้องเรียน โรงเรียนพังงูพิทยาคม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
18 05/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกอนกรีต สายบ้านโนนสา อำเภอประจักษ์ศิลปาคม - บ้านแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
19 05/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโก่ม- บ้านจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
20 02/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน สายบ้าสนหนองไฮ -บ้านเมืองนาซำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
21 02/06/2563 ประกวดราคราจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านวังสวย- บานกลางน้อย อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
22 02/06/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านดงหวาย-บ้านเจริญสุข อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
23 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางผิวจราจร สายบ้านสันติสุข - บ้านน้ำปู่ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
24 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยปาวบ้านดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
25 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านทรายมูล- บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
26 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร บ้านท่าโสม อำเภอน้ำโสม- บ้านนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
27 29/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรบ้านท่าโสม อำเภอน้ำโสม - บ้านนาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
28 22/05/2563 ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนสูง- บ้านหนองแวงตาด อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
29 22/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด ถ.-052 บ้านโนนสะอาด - บ้านหนองโก อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
30 20/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด.ถ1-0008 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านเชียงกรม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
31 20/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงผักเทียม- บ้านเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
32 20/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเพ็ญ -บ้านสินเจริญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
33 08/05/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
34 01/05/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
35 01/05/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
36 01/05/2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อรถบรรทุกน้ำ 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
37 01/05/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทองอินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
38 29/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา 8 ชุมชน เทศบาลนิคมสงเคราะห์ ตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์
39 28/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทช.อด.3072 - มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานธรรมปุเนตะ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
40 28/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนางคำ- บ้านคำเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์บริหารส่วนตำบลสะแบง
41 24/04/2563 ประกวดราคาสร้างการจ้างเหมา งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตาด-บ้านอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
42 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ตกคอนกรีต บ้านดคกก่อง -บ้านหอมโงม อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
43 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงเย็น -บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
44 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านช้างน้อย - บ้านนาทราย อำเภอทุ่งฝน อำเภอพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
45 24/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรบ้านโพธิ์ท่าเมือง - อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
46 23/04/2563 ประยกเลิกประกวดราคาจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
47 23/04/2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
48 23/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนกงเจริญพิทยาคม บ้านกุงเจริญ หมู่ท่ี 12 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีะาตุ จังหวัดอุดระานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
49 23/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
50 22/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนพังงูพิทยาคม บ้านนาดี อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดระานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
51 21/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา งานก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงด้วยยางะรรมชาติ สายบ้านดนนยาง - บ้านหนองลุมพุก อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
52 21/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวนอุทยานดภูฝอยลม -ถ้ำเพียรอินทร์ อำเภอหนอง จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
53 21/04/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
54 20/04/2563 ประกวดราคาจ้างดครงการจ้างเหมา บ้านโนนสะอาด- บ้านนาสี อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
55 17/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านนาตูม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
56 16/04/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
57 16/04/2563 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
58 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๒ - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๒๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
59 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองสระใคร - บ้านดอนข่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๕๘๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
60 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาข่าน้อย - บ้านดอนแตง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
61 16/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนาคำแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๔๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
62 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร่ - ผาดอยน้ำจั้น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๖๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
63 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.อด.๓๐๗๒ - มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานธรรมปุเนติ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
64 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๒๐๒๒ - วัดป่านฤนาทรอยพระพุทธบาท อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
65 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองบั่ว - บ้านหนองแด่น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๓.๑๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
66 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนยางพัฒนา - บ้านหนองลุมพุก อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๒๙ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
67 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาลเลียน - ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๕๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
68 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายม - บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
69 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๒๓๑๕ - วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
70 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก อด.๒๐๖๔ - วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๙๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
71 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง/คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ - บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
72 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง/คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๙ - แพอ่างน้ำพาน ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๑๕๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
73 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ - วัดโนนสวรรค์เนรมิต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
74 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสวรรค์ - วัดโนนสวรรค์เนรมิต อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
75 16/04/2563 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด - บ้านนาสี อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๙๗๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
76 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา บ้านศรีสวัสดิ์ - บ้านโคกผักชี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
77 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ สายบ้านไชยวานน้อย - บ้านบ่อปัทม์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
78 14/04/2563 ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านโพธิ์ชัย- -บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
79 14/04/2563 ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านโพธิ์ชัย- -บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
80 14/04/2563 ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาสายบ้านโพธิ์ชัย- -บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
81 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา สายบ้านโพธิ์ชัย - บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
82 14/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาาจ้างเหมา บ้านท่าลี่- บ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
83 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกวัดป่าศรีคุณาราม - ที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๑๔๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
84 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสะแบง - บ้านบ่อปัทม์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๙๙๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
85 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนายม - บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
86 14/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาตูม - บ้านนาคำ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๒๖๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
87 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านศรีสวัสดิ์ - บ้านโคกผักชี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๘๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
88 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไชยวานน้อย - บ้านบ่อปัทม์ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๑๙๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
89 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์ชัย - บ้านหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๑๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
90 11/04/2563 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าลี่ - บ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๒.๓๖๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
91 10/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ บ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
92 08/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านช้างน้อย - บ้านนาทราย อำเภอทุ่งฝน อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
93 08/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ บ้านนาโฮง - บ้านโพธิ์ท่าเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
94 08/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านโคกก่อง - บ้านหินโงม อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
95 01/04/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 10 ชุมชนสัมพันธ์สุข พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านจั่น
96 01/04/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ห้องประชุมอค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
97 30/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนสังวาลย์ - บ้านนาหว้า อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
98 24/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอศรีธาตุ
99 24/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชภิเษก จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
100 17/03/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านท่าโสม
หน้า 1/67 แสดง 1-100 จาก 6675 รายการ    1    2    3    4    5    >>    >|