คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
201 17/07/2560 ยกเลิกประกวดราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
202 17/07/2560 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10
203 17/07/2560 สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคาร โรงพยาบาลอุดรธานี
204 17/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สาะารณสุขจังหวัดอุดรธานี
205 14/07/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด และปรับปรุงหลังคาตลาดเทศบาลเมืองดนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
206 14/07/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
207 14/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จังหวัดนครพนม
208 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
209 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
210 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลผาสุก
211 14/07/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณธฑ์รถตักหน้าขุดหลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านตาด
212 14/07/2560 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านตาด
213 11/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างดภายในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลนครอุดรธานี
214 11/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านภูดิน-บ้านม่วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
215 11/07/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกผสมซีเมนต์ บ้านคำค้อ หมู่ 8 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลหัวนาคำ
216 11/07/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
217 06/07/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์) จำนวน 29 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
218 05/07/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน เลขท่ี 04/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
219 05/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
220 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
221 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
222 04/07/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
223 04/07/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
224 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนาเหล่า องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
225 04/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
226 04/07/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสีอ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
227 04/07/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ กรมการพัฒนาชุมชน
228 04/07/2560 เปลี่ยนแปลงวัน เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทุ่งแร่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
229 03/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
230 03/07/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
231 03/07/2560 ประมูลซื้อหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
232 03/07/2560 สอบราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เทศบาลตาลเลียน
233 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนสสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
234 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาดและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
235 03/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
236 03/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โรงพยาบาลอุดรธานี
237 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
238 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการท่ 7 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
239 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
240 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
241 29/06/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมติดตัั้งปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
242 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โครงการซ่อมแซมถนนลาด ด้วยวิธีเิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
243 29/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเดดานอาคารเรียน 324 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
244 29/06/2560 ขอแก้ไขประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 ราบยการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
245 28/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
246 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการ 4 ด้วยวิธีอิเล็๋กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
247 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
248 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ โครงการท่ี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
249 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
250 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
251 28/06/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
252 28/06/2560 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
253 28/06/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลพันดอน เทศบาลตำบลพันดอน
254 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
255 27/06/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
256 27/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อ 1 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
257 27/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
258 27/06/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมประหยัดพลังงาน เทศบาลนครอุดรธานี
259 27/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ
260 26/06/2560 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
261 26/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
262 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
263 23/06/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
264 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
265 23/06/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง 4 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
266 23/06/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
267 22/06/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาศ฿ูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
268 22/06/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 อุดรธานี
269 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนอสำโรง
270 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมือง
271 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
272 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
273 16/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
274 16/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
275 16/06/2560 สอบราคาซื้อจอ LED เทศบาลนครอุดรธานี
276 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างปรุงปรุงห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
277 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโปร่ง-สามขา เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
278 14/06/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่ืองซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โรงพยาบาลอุดรธานี
279 14/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแหลมโอง อำเภอไชยวาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
280 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
281 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
282 13/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
283 12/06/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง เทศบาลตำบลบ้านตาด
284 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอำเภอวังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
285 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตำบลแชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เทศบาลตำบลแชแล
286 08/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
287 08/06/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี
288 07/06/2560 ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง 16-2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
289 07/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
290 07/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
291 06/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
292 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์านบ้านงานครัว 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
293 06/06/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางวิ่งถนน คสล เทศบาลนครอุดรธานี
294 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
295 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
296 05/06/2560 ยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุคาุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
297 05/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
298 05/06/2560 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
299 02/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
300 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
หน้า 3/61 แสดง 201-300 จาก 6002 รายการ    |<    1    2    3    4    5    >>    >|