คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
301 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
302 05/06/2560 ยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุคาุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
303 05/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
304 05/06/2560 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
305 02/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
306 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
307 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
308 02/06/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานบันไดท่าน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
309 01/06/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 4 สาย เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
310 01/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
311 01/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
312 01/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
313 31/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
314 31/05/2560 ประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
315 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลหนองบัว
316 30/05/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
317 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
318 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
319 30/05/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
320 29/05/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม เทศบาลนครอุดรธานี
321 26/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
322 26/05/2560 สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง โรงเรีรยนอนุบาลอุดรธานี
323 26/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
324 26/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมบำรุง โรงพยาบาลอุดรธานี
325 25/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
326 25/05/2560 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
327 25/05/2560 สอบราคาจ้างโครงก่อสร้างเมรุ องค์การบริหารส่วนตำบลดนนทอง
328 24/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
329 23/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
330 22/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์สวนหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานี
331 22/05/2560 ขอแก้ไขประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
332 22/05/2560 ขอแก้ไขเอกสารประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
333 19/05/2560 การขายทอดตลาด ศาลจังหวัดอุดรธานี
334 19/05/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
335 19/05/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 1/2560 ราคาเช่ารถยนต์ 3 คัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
336 19/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลน้ำโสม
337 18/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
338 18/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
339 18/05/2560 ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ประปาส่วนภูมิภาเขต 7
340 18/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
341 16/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
342 16/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
343 15/05/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
344 15/05/2560 ประมูลจ้างตกแต่งายในอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
345 15/05/2560 ประมูลจ้างเอกชนเดินกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี
346 15/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
347 09/05/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลอุดรธานี 5 สาย เทศบาลนครอุดรธานี
348 09/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
349 09/05/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
350 09/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
351 09/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาท่อเมนจ่ายน้ำทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
352 09/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
353 08/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร เทศบาลนครอุดรธานี
354 08/05/2560 สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลนครอุดรธานี
355 08/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลนครอุดรธานี
356 08/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลพันดอน
357 05/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียเทศบาล 5 เทศบาลนครอุดรธานี
358 05/05/2560 โครงการอบรมฯ คณะการบัญชีและการจัดการ
359 05/05/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
360 05/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
361 05/05/2560 สอบราคาซื้อรถบรรทุกแบบติดตั้งไฮดอรลิก เทศบาลตำบลคอนสาย
362 05/05/2560 ประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
363 05/05/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง
364 05/05/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
365 05/05/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซ์้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
366 04/05/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
367 03/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
368 01/05/2560 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
369 01/05/2560 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
370 01/05/2560 สอบราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
371 01/05/2560 ขายทดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
372 01/05/2560 สอบราคาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
373 28/04/2560 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสสภาพ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
374 28/04/2560 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปี 2560 เทศบาลนครอุดรธานี
375 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
376 28/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
377 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลกงพานพันดอน
378 28/04/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
379 28/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
380 28/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
381 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
382 27/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่ – บ้านเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๑๕๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
383 27/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเข้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
384 26/04/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
385 26/04/2560 ยกเลิกประกวดราคา เทศบาลเมืองหนองสำโรง
386 26/04/2560 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
387 26/04/2560 สอบราคาจัดซ์้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
388 26/04/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
389 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
390 26/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือ โรงพยาบาลอุดรธานี
391 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
392 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
393 25/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอบต.จอมศรี องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมศรี
394 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลอุดรธานี
395 25/04/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน เทศบาลรถไฟ เทศบาลนครอุดรธานี
396 21/04/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
397 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธภาพด้านความปลอดภัย ศษลากลางจังหวัดบึงกาฬ
398 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางณ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
399 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ารนโนนกอก-บ้านนาหวาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
400 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หน้า 4/61 แสดง 301-400 จาก 6008 รายการ    |<    1    2    3    4    5    >>    >|