คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
301 26/07/2560 รับสมัครพนักงานราชการ จัดหางานจังหวัดอุดรธานี
302 26/07/2560 ประกวดราคาซืัอพัสดุประเภทสายไฟ้า จำนวน 1 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
303 26/07/2560 ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
304 26/07/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
305 26/07/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านวังทอง – คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๐.๕๒๔ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
306 24/07/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 2 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
307 24/07/2560 ส่งสำเนาเปลี่ยนแปลงรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทาวงชนบทที่ 15
308 24/07/2560 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
309 24/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
310 21/07/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
311 21/07/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 29 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
312 21/07/2560 ยกเลิกการสอบราคาซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครโทรลเลอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
313 21/07/2560 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดซองประกวดราคางานจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ควคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
314 21/07/2560 สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
315 21/07/2560 ประกวดรคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
316 21/07/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หนองวัวซอ เทศบาลตำบลภูผาแดง
317 21/07/2560 ประมูลจ้างตกแต่งกายในอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
318 21/07/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลกุดจับ
319 21/07/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
320 21/07/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ตึกหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน อิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอุดรธานี
321 21/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
322 20/07/2560 ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) จำนวน 11 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
323 19/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
324 18/07/2560 สอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
325 18/07/2560 สอบราคาซื้ออาหารสดประเภทสัตว์ปีก ไข่ โรงพยาบาลอุดรธานี
326 18/07/2560 สอบราคาอาหารสดประเภทหมู โรงพยาบาลอุดรธานี
327 18/07/2560 สอบราคาซื้ออาหารสดประเภทสัตว์ปีก โรงพยาบาลอุดรธานี
328 18/07/2560 สอบราคาอาหารสดประเภทหมู โรงพยาบาลอุดรธานี
329 17/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
330 17/07/2560 ยกเลิกประกวดราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
331 17/07/2560 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10
332 17/07/2560 สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคาร โรงพยาบาลอุดรธานี
333 17/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สาะารณสุขจังหวัดอุดรธานี
334 14/07/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด และปรับปรุงหลังคาตลาดเทศบาลเมืองดนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
335 14/07/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
336 14/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จังหวัดนครพนม
337 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
338 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
339 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลผาสุก
340 14/07/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณธฑ์รถตักหน้าขุดหลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านตาด
341 14/07/2560 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านตาด
342 11/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างดภายในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลนครอุดรธานี
343 11/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านภูดิน-บ้านม่วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
344 11/07/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกผสมซีเมนต์ บ้านคำค้อ หมู่ 8 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลหัวนาคำ
345 11/07/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
346 06/07/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์) จำนวน 29 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
347 05/07/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน เลขท่ี 04/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
348 05/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
349 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
350 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
351 04/07/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
352 04/07/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
353 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนาเหล่า องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
354 04/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
355 04/07/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสีอ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
356 04/07/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ กรมการพัฒนาชุมชน
357 04/07/2560 เปลี่ยนแปลงวัน เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทุ่งแร่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
358 03/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
359 03/07/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
360 03/07/2560 ประมูลซื้อหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
361 03/07/2560 สอบราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เทศบาลตาลเลียน
362 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนสสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
363 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาดและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
364 03/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
365 03/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โรงพยาบาลอุดรธานี
366 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
367 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการท่ 7 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
368 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
369 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
370 29/06/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมติดตัั้งปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
371 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โครงการซ่อมแซมถนนลาด ด้วยวิธีเิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
372 29/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเดดานอาคารเรียน 324 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
373 29/06/2560 ขอแก้ไขประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 ราบยการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
374 28/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
375 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการ 4 ด้วยวิธีอิเล็๋กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
376 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
377 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ โครงการท่ี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
378 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
379 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
380 28/06/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
381 28/06/2560 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
382 28/06/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลพันดอน เทศบาลตำบลพันดอน
383 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
384 27/06/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
385 27/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อ 1 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
386 27/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
387 27/06/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมประหยัดพลังงาน เทศบาลนครอุดรธานี
388 27/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ
389 26/06/2560 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
390 26/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
391 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
392 23/06/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
393 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
394 23/06/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง 4 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
395 23/06/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
396 22/06/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาศ฿ูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
397 22/06/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 อุดรธานี
398 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนอสำโรง
399 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมือง
400 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
หน้า 4/62 แสดง 301-400 จาก 6131 รายการ    |<    1    2    3    4    5    >>    >|