คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
401 11/07/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
402 06/07/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์) จำนวน 29 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
403 05/07/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน เลขท่ี 04/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
404 05/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
405 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
406 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
407 04/07/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
408 04/07/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
409 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนาเหล่า องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
410 04/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
411 04/07/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสีอ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
412 04/07/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ กรมการพัฒนาชุมชน
413 04/07/2560 เปลี่ยนแปลงวัน เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทุ่งแร่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
414 03/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
415 03/07/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
416 03/07/2560 ประมูลซื้อหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
417 03/07/2560 สอบราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เทศบาลตาลเลียน
418 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนสสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
419 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาดและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
420 03/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
421 03/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โรงพยาบาลอุดรธานี
422 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
423 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการท่ 7 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
424 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
425 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
426 29/06/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมติดตัั้งปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
427 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โครงการซ่อมแซมถนนลาด ด้วยวิธีเิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
428 29/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเดดานอาคารเรียน 324 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
429 29/06/2560 ขอแก้ไขประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 ราบยการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
430 28/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
431 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการ 4 ด้วยวิธีอิเล็๋กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
432 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
433 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ โครงการท่ี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
434 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
435 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
436 28/06/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
437 28/06/2560 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
438 28/06/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลพันดอน เทศบาลตำบลพันดอน
439 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
440 27/06/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
441 27/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อ 1 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
442 27/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
443 27/06/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมประหยัดพลังงาน เทศบาลนครอุดรธานี
444 27/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ
445 26/06/2560 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
446 26/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
447 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
448 23/06/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
449 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
450 23/06/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง 4 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
451 23/06/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
452 22/06/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาศ฿ูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
453 22/06/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 อุดรธานี
454 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนอสำโรง
455 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมือง
456 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
457 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
458 16/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
459 16/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
460 16/06/2560 สอบราคาซื้อจอ LED เทศบาลนครอุดรธานี
461 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างปรุงปรุงห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
462 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโปร่ง-สามขา เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
463 14/06/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่ืองซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โรงพยาบาลอุดรธานี
464 14/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแหลมโอง อำเภอไชยวาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
465 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
466 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
467 13/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
468 12/06/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง เทศบาลตำบลบ้านตาด
469 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอำเภอวังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
470 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตำบลแชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เทศบาลตำบลแชแล
471 08/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
472 08/06/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี
473 07/06/2560 ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง 16-2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
474 07/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
475 07/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
476 06/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
477 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์านบ้านงานครัว 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
478 06/06/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางวิ่งถนน คสล เทศบาลนครอุดรธานี
479 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
480 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
481 05/06/2560 ยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุคาุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
482 05/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
483 05/06/2560 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
484 02/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
485 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
486 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
487 02/06/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานบันไดท่าน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
488 01/06/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 4 สาย เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
489 01/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
490 01/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
491 01/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
492 31/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
493 31/05/2560 ประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
494 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลหนองบัว
495 30/05/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
496 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
497 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
498 30/05/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
499 29/05/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม เทศบาลนครอุดรธานี
500 26/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
หน้า 5/62 แสดง 401-500 จาก 6187 รายการ    |<    1    2    3    4    5    >>    >|