คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
401 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
402 16/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
403 16/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
404 16/06/2560 สอบราคาซื้อจอ LED เทศบาลนครอุดรธานี
405 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างปรุงปรุงห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
406 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโปร่ง-สามขา เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
407 14/06/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่ืองซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โรงพยาบาลอุดรธานี
408 14/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแหลมโอง อำเภอไชยวาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
409 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
410 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
411 13/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
412 12/06/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง เทศบาลตำบลบ้านตาด
413 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอำเภอวังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
414 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตำบลแชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เทศบาลตำบลแชแล
415 08/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
416 08/06/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี
417 07/06/2560 ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง 16-2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
418 07/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
419 07/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
420 06/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
421 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์านบ้านงานครัว 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
422 06/06/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางวิ่งถนน คสล เทศบาลนครอุดรธานี
423 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
424 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
425 05/06/2560 ยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุคาุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
426 05/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
427 05/06/2560 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
428 02/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
429 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
430 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
431 02/06/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานบันไดท่าน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
432 01/06/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 4 สาย เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
433 01/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
434 01/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
435 01/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
436 31/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
437 31/05/2560 ประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
438 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลหนองบัว
439 30/05/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
440 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
441 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
442 30/05/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
443 29/05/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม เทศบาลนครอุดรธานี
444 26/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
445 26/05/2560 สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง โรงเรีรยนอนุบาลอุดรธานี
446 26/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
447 26/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมบำรุง โรงพยาบาลอุดรธานี
448 25/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
449 25/05/2560 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
450 25/05/2560 สอบราคาจ้างโครงก่อสร้างเมรุ องค์การบริหารส่วนตำบลดนนทอง
451 24/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
452 23/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
453 22/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์สวนหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานี
454 22/05/2560 ขอแก้ไขประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
455 22/05/2560 ขอแก้ไขเอกสารประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
456 19/05/2560 การขายทอดตลาด ศาลจังหวัดอุดรธานี
457 19/05/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
458 19/05/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 1/2560 ราคาเช่ารถยนต์ 3 คัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
459 19/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลน้ำโสม
460 18/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
461 18/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
462 18/05/2560 ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ประปาส่วนภูมิภาเขต 7
463 18/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
464 16/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
465 16/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
466 15/05/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
467 15/05/2560 ประมูลจ้างตกแต่งายในอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
468 15/05/2560 ประมูลจ้างเอกชนเดินกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี
469 15/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
470 09/05/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลอุดรธานี 5 สาย เทศบาลนครอุดรธานี
471 09/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
472 09/05/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
473 09/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
474 09/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาท่อเมนจ่ายน้ำทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
475 09/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
476 08/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร เทศบาลนครอุดรธานี
477 08/05/2560 สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลนครอุดรธานี
478 08/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลนครอุดรธานี
479 08/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลพันดอน
480 05/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียเทศบาล 5 เทศบาลนครอุดรธานี
481 05/05/2560 โครงการอบรมฯ คณะการบัญชีและการจัดการ
482 05/05/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
483 05/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
484 05/05/2560 สอบราคาซื้อรถบรรทุกแบบติดตั้งไฮดอรลิก เทศบาลตำบลคอนสาย
485 05/05/2560 ประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
486 05/05/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง
487 05/05/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
488 05/05/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซ์้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
489 04/05/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
490 03/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
491 01/05/2560 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
492 01/05/2560 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
493 01/05/2560 สอบราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
494 01/05/2560 ขายทดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
495 01/05/2560 สอบราคาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
496 28/04/2560 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสสภาพ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
497 28/04/2560 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปี 2560 เทศบาลนครอุดรธานี
498 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
499 28/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
500 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลกงพานพันดอน
หน้า 5/62 แสดง 401-500 จาก 6131 รายการ    |<    1    2    3    4    5    >>    >|