คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
401 21/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
402 21/04/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
403 21/04/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย เทศบาลตำบลแชแล
404 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
405 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
406 19/04/2560 ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลบ้านผือ
407 18/04/2560 จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 4
408 18/04/2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
409 18/04/2560 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
410 13/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี HOT MIXED IN – PLACE RECYCLING) สายบ้านโพธิ์สง่า - บ้านท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
411 12/04/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
412 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
413 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
414 12/04/2560 ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทของแห้ง โรงพยาบาลอุดรธานี
415 12/04/2560 สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ.กุดจับ เทศบาลตำบลกุดจับ
416 12/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เทศบาลนครอุดรธานี
417 11/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
418 11/04/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
419 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
420 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
421 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
422 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
423 10/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
424 07/04/2560 ขายทดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
425 07/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บานหนองไผ่-บ้านผักตบ อำเภอหนองหาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
426 07/04/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำพุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
427 07/04/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โรงพยาบาลอุดรธานี
428 05/04/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน เทศบาลนครอุดรธานี
429 04/04/2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
430 04/04/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านดอนดภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
431 04/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สาธารณสุขนครพนม
432 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผนังกำแพง ลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
433 03/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนับสนุนจุดขาย จังหวัดบึงกาฬ
434 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
435 03/04/2560 -ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
436 29/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างเครื่องจักรกล ในอำเภอบ้านดุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
437 29/03/2560 ประกาศยกเลิกประมูลจ้างฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
438 29/03/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
439 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
440 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
441 29/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
442 29/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
443 27/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
444 27/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
445 27/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม เทศบาลนครอุดรธานี
446 27/03/2560 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสะแกกรัง
447 24/03/2560 สอบราคาจัดซ์้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
448 23/03/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
449 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก เทศบาลตำบลบ้านผือ
450 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ โรงพยาบาลอุดรธานี
451 23/03/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
452 23/03/2560 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะ โรงพยาบาลบ้านผือ
453 23/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
454 23/03/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม- เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
455 23/03/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
456 23/03/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
457 23/03/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 003/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
458 23/03/2560 ประกาศยกเลิกประมูลจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
459 23/03/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เทศบาลนครอุดรธานี
460 20/03/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
461 20/03/2560 สอบราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ เทศบาลนครอุดรธานี
462 20/03/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
463 20/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
464 20/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
465 20/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลเพ็ญ
466 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก เทศบาลตำบลเพ็ญ
467 17/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
468 17/03/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
469 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
470 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
471 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
472 16/03/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
473 15/03/2560 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
474 15/03/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
475 15/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เทศบาลตำบลเวียงคำ
476 15/03/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงคำ
477 14/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
478 14/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลกุดจับ
479 14/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาประกวดดนตรี เทศบาลนครอุดรธานี
480 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
481 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
482 14/03/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมไฟโยเดียม เทศบาลนครอุดรธานี
483 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
484 10/03/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
485 10/03/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี
486 10/03/2560 ประมูลจ้างตามโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
487 10/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแสฟัลท์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
488 09/03/2560 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสสภาพ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
489 09/03/2560 สอบราคาจ้้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
490 08/03/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
491 08/03/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
492 08/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
493 07/03/2560 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
494 07/03/2560 ประมูลจ้างโครงการจัดจ้่างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
495 07/03/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลอุดรธานี
496 07/03/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางแสฟัลท์ติก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
497 07/03/2560 ประมูลซ์้อรถบรรทุก 6 ล้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
498 06/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
499 06/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
500 06/03/2560 ประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หน้า 5/61 แสดง 401-500 จาก 6008 รายการ    |<    1    2    3    4    5    >>    >|