คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
501 02/03/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลหัวนาคำ
502 02/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลพันดอน
503 01/03/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
504 01/03/2560 สอบราคาจัดซื้อพัดลมแบบโคจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
505 01/03/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
506 01/03/2560 ประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
507 01/03/2560 สอบราคาจัดซื้อพัดลมแบบโคจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
508 28/02/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
509 28/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
510 28/02/2560 ประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
511 28/02/2560 สอบราคาโครงการซ่อมสร้าง เทศบาลตำบลแชแล
512 28/02/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ เทศบาลตำบลคอนสาย
513 28/02/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
514 28/02/2560 ยื่นซองประมูลเช่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
515 24/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลนครอุดรธานี
516 24/02/2560 สอบราคคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ เทศบาลนครอุดรธานี
517 24/02/2560 ประมูลโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
518 24/02/2560 ประมูลจ้างโครงการจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
519 24/02/2560 ประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
520 24/02/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างละก่อสร้างถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
521 24/02/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
522 24/02/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
523 23/02/2560 ยกเลิกการประมูลให้เช่ารถบรรทุกอัดขยะ เทศบาลนครอุดรธานี
524 22/02/2560 ประมูลจ้างเครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
525 22/02/2560 ประมูลจ้างตามโครงการจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
526 22/02/2560 ประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
527 22/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
528 22/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาหลังคาคลุมถนน เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
529 22/02/2560 สอบราคาจัดซ์้อครุภัณฑ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
530 22/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคา เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
531 22/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
532 20/02/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
533 20/02/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
534 20/02/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
535 20/02/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
536 17/02/2560 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะ เทศบาลเมืองบ้านดุง
537 17/02/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
538 16/02/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
539 16/02/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
540 16/02/2560 ปรับปรุงระบบดครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
541 16/02/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคา เทศบาลนครอุดรธานี
542 16/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยน้ำแซบ เทศบาลตำบลกุดจับ
543 16/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารสร้างบ้านแปงเมือง เทศบาลนครอุดรธานี
544 16/02/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
545 16/02/2560 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลดนนสวรรค์
546 16/02/2560 สอบราคาซื้อยา และเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
547 15/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
548 15/02/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
549 15/02/2560 ยกเลิกสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
550 14/02/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
551 14/02/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
552 14/02/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างและก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
553 14/02/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
554 14/02/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างฝายเก็บน้ำห้วยคำ อำเภอบ้านดุง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
555 14/02/2560 สอบราคาซื้้อเครื่องตรวจอวัยวะ โรงพยาบาลบ้านผือ
556 09/02/2560 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกำเนิดไอน้ำ โรงพยาบาลอุดรธานี
557 09/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงาน เทศบาลนครอุดรธานี
558 09/02/2560 สอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ เทศบาลนครอุดรธานี
559 09/02/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง
560 09/02/2560 ประกวดราคาพัสดุสายยึดโยง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
561 09/02/2560 ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยนหลอด led โรงพยาบาลอุดรธานี
562 09/02/2560 ประมููลซื้อครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
563 09/02/2560 ประกวดราคาโดยววิธีอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอุดรธานี
564 09/02/2560 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลอุดรธานี
565 03/02/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
566 03/02/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เทศบาลตำบลหนองบัว
567 03/02/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลอุดรธานี
568 03/02/2560 ประมูลจ้างก่อสร้าอัฒจันทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
569 03/02/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
570 03/02/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
571 03/02/2560 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
572 03/02/2560 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหาร โรงพยาบาลอุดรธานี
573 02/02/2560 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
574 02/02/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว โรงพยาบาลอุดรธานี
575 02/02/2560 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประปาเขต 7
576 02/02/2560 ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อน ประปาเขต 7
577 01/02/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองหนองสำโรง
578 01/02/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ้เทศบาลเมืองหนองสำโรง
579 31/01/2560 รายงานผลการประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
580 30/01/2560 สอบราคาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
581 30/01/2560 ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลหัวนาคำ
582 30/01/2560 ประกวดราคาซื้อมาตรวัด ประปาเขต 7
583 30/01/2560 ประมูลรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลอูบมุง
584 30/01/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานจอดรถ ้เทศบาลเมืองบ้านดุง
585 30/01/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
586 30/01/2560 ประกวดราคา42/2560 ประปาเขต 7
587 30/01/2560 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำ42/2560 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง
588 27/01/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
589 27/01/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
590 27/01/2560 ประมูลครุภัณฑ์การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
591 27/01/2560 ประมูลจ้างตามโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
592 26/01/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
593 26/01/2560 สอบราคาซื้อ โรงพยาบาลอุดรธานี
594 26/01/2560 สอบราคาซื้อ โรงพยาบาลอุดรธานี
595 24/01/2560 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
596 24/01/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
597 24/01/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
598 24/01/2560 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ความเร็วรอบมิเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
599 24/01/2560 สอบราคาจ้าง เทศบาลตำบลเชียงแหว
600 24/01/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวพาราแคบซีล เทศบาลตำบลแชแล
หน้า 6/61 แสดง 501-600 จาก 6002 รายการ    |<    <<    6    7    8    9    10    >>    >|