คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
501 28/06/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลพันดอน เทศบาลตำบลพันดอน
502 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
503 27/06/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
504 27/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อ 1 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
505 27/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
506 27/06/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมประหยัดพลังงาน เทศบาลนครอุดรธานี
507 27/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ
508 26/06/2560 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
509 26/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
510 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
511 23/06/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
512 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
513 23/06/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง 4 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
514 23/06/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
515 22/06/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาศ฿ูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
516 22/06/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 อุดรธานี
517 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนอสำโรง
518 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมือง
519 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
520 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
521 16/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
522 16/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
523 16/06/2560 สอบราคาซื้อจอ LED เทศบาลนครอุดรธานี
524 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างปรุงปรุงห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
525 16/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโปร่ง-สามขา เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
526 14/06/2560 ประกวดราคาซื้อเครื่ืองซักสลัดผ้าอัตโนมัติ โรงพยาบาลอุดรธานี
527 14/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแหลมโอง อำเภอไชยวาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
528 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
529 13/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
530 13/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
531 12/06/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง เทศบาลตำบลบ้านตาด
532 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอำเภอวังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
533 12/06/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านตำบลแชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เทศบาลตำบลแชแล
534 08/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
535 08/06/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลอุดรธานี
536 07/06/2560 ประกวดราคาจัดซื้อกล้อง 16-2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
537 07/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
538 07/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
539 06/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
540 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์านบ้านงานครัว 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
541 06/06/2560 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางวิ่งถนน คสล เทศบาลนครอุดรธานี
542 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
543 06/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
544 05/06/2560 ยกเลิกประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุคาุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
545 05/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
546 05/06/2560 ระมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สวย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
547 02/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
548 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
549 02/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลกุมภวาปี
550 02/06/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานบันไดท่าน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
551 01/06/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง 4 สาย เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
552 01/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
553 01/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
554 01/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
555 31/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
556 31/05/2560 ประมูลจ้างปรับปรุงระบายน้ำในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
557 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนหนองสวรรค์ เทศบาลตำบลหนองบัว
558 30/05/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
559 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
560 30/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
561 30/05/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
562 29/05/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม เทศบาลนครอุดรธานี
563 26/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
564 26/05/2560 สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 เครื่อง โรงเรีรยนอนุบาลอุดรธานี
565 26/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
566 26/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมบำรุง โรงพยาบาลอุดรธานี
567 25/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
568 25/05/2560 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
569 25/05/2560 สอบราคาจ้างโครงก่อสร้างเมรุ องค์การบริหารส่วนตำบลดนนทอง
570 24/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
571 23/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลนครอุดรธานี
572 22/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์สวนหัวใจ โรงพยาบาลอุดรธานี
573 22/05/2560 ขอแก้ไขประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
574 22/05/2560 ขอแก้ไขเอกสารประกวดราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
575 19/05/2560 การขายทอดตลาด ศาลจังหวัดอุดรธานี
576 19/05/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
577 19/05/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 1/2560 ราคาเช่ารถยนต์ 3 คัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
578 19/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลน้ำโสม
579 18/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
580 18/05/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
581 18/05/2560 ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ประปาส่วนภูมิภาเขต 7
582 18/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
583 16/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
584 16/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
585 15/05/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
586 15/05/2560 ประมูลจ้างตกแต่งายในอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
587 15/05/2560 ประมูลจ้างเอกชนเดินกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครอุดรธานี
588 15/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
589 09/05/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลอุดรธานี 5 สาย เทศบาลนครอุดรธานี
590 09/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
591 09/05/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
592 09/05/2560 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
593 09/05/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาท่อเมนจ่ายน้ำทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
594 09/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
595 08/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร เทศบาลนครอุดรธานี
596 08/05/2560 สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลนครอุดรธานี
597 08/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลนครอุดรธานี
598 08/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลพันดอน
599 05/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียเทศบาล 5 เทศบาลนครอุดรธานี
600 05/05/2560 โครงการอบรมฯ คณะการบัญชีและการจัดการ
หน้า 6/63 แสดง 501-600 จาก 6250 รายการ    |<    <<    6    7    8    9    10    >>    >|