คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
501 09/05/2560 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
502 08/05/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร เทศบาลนครอุดรธานี
503 08/05/2560 สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด เทศบาลนครอุดรธานี
504 08/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลนครอุดรธานี
505 08/05/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจร เทศบาลตำบลพันดอน
506 05/05/2560 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียเทศบาล 5 เทศบาลนครอุดรธานี
507 05/05/2560 โครงการอบรมฯ คณะการบัญชีและการจัดการ
508 05/05/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
509 05/05/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
510 05/05/2560 สอบราคาซื้อรถบรรทุกแบบติดตั้งไฮดอรลิก เทศบาลตำบลคอนสาย
511 05/05/2560 ประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
512 05/05/2560 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง
513 05/05/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
514 05/05/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซ์้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
515 04/05/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
516 03/05/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
517 01/05/2560 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน เทศบาลนครอุดรธานี
518 01/05/2560 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
519 01/05/2560 สอบราคา โรงพยาบาลอุดรธานี
520 01/05/2560 ขายทดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
521 01/05/2560 สอบราคาจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
522 28/04/2560 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสสภาพ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
523 28/04/2560 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปี 2560 เทศบาลนครอุดรธานี
524 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
525 28/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
526 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทศบาลกงพานพันดอน
527 28/04/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
528 28/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
529 28/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเหล่ากาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
530 28/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
531 27/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่ – บ้านเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๑๕๐ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
532 27/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางเข้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๘๒๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
533 26/04/2560 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
534 26/04/2560 ยกเลิกประกวดราคา เทศบาลเมืองหนองสำโรง
535 26/04/2560 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
536 26/04/2560 สอบราคาจัดซ์้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
537 26/04/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
538 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
539 26/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือ โรงพยาบาลอุดรธานี
540 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
541 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
542 25/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอบต.จอมศรี องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมศรี
543 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลอุดรธานี
544 25/04/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน เทศบาลรถไฟ เทศบาลนครอุดรธานี
545 21/04/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
546 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธภาพด้านความปลอดภัย ศษลากลางจังหวัดบึงกาฬ
547 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางณ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
548 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ารนโนนกอก-บ้านนาหวาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
549 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
550 21/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
551 21/04/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
552 21/04/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย เทศบาลตำบลแชแล
553 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
554 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
555 19/04/2560 ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลบ้านผือ
556 18/04/2560 จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 4
557 18/04/2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
558 18/04/2560 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
559 13/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี HOT MIXED IN – PLACE RECYCLING) สายบ้านโพธิ์สง่า - บ้านท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
560 12/04/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
561 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
562 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
563 12/04/2560 ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทของแห้ง โรงพยาบาลอุดรธานี
564 12/04/2560 สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ.กุดจับ เทศบาลตำบลกุดจับ
565 12/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เทศบาลนครอุดรธานี
566 11/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
567 11/04/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
568 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
569 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
570 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
571 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
572 10/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
573 07/04/2560 ขายทดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
574 07/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บานหนองไผ่-บ้านผักตบ อำเภอหนองหาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
575 07/04/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำพุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
576 07/04/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โรงพยาบาลอุดรธานี
577 05/04/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน เทศบาลนครอุดรธานี
578 04/04/2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
579 04/04/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านดอนดภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
580 04/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สาธารณสุขนครพนม
581 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผนังกำแพง ลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
582 03/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนับสนุนจุดขาย จังหวัดบึงกาฬ
583 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
584 03/04/2560 -ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
585 29/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างเครื่องจักรกล ในอำเภอบ้านดุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
586 29/03/2560 ประกาศยกเลิกประมูลจ้างฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
587 29/03/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
588 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
589 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
590 29/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
591 29/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
592 27/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
593 27/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
594 27/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม เทศบาลนครอุดรธานี
595 27/03/2560 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสะแกกรัง
596 24/03/2560 สอบราคาจัดซ์้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
597 23/03/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
598 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก เทศบาลตำบลบ้านผือ
599 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ โรงพยาบาลอุดรธานี
600 23/03/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
หน้า 6/62 แสดง 501-600 จาก 6157 รายการ    |<    <<    6    7    8    9    10    >>    >|