คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
501 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
502 26/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือ โรงพยาบาลอุดรธานี
503 26/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
504 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลอุดรธานี
505 25/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอบต.จอมศรี องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมศรี
506 25/04/2560 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลอุดรธานี
507 25/04/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน เทศบาลรถไฟ เทศบาลนครอุดรธานี
508 21/04/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
509 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธภาพด้านความปลอดภัย ศษลากลางจังหวัดบึงกาฬ
510 21/04/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางณ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลอุดรธานี
511 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ารนโนนกอก-บ้านนาหวาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
512 21/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
513 21/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
514 21/04/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
515 21/04/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย เทศบาลตำบลแชแล
516 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
517 21/04/2560 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัติโนมัติ โรงพยาบาลบ้านผือ
518 19/04/2560 ประกวดราคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก เทศบาลตำบลบ้านผือ
519 18/04/2560 จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีการขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 4
520 18/04/2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
521 18/04/2560 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
522 13/04/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (โดยวิธี HOT MIXED IN – PLACE RECYCLING) สายบ้านโพธิ์สง่า - บ้านท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑.๗๗๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
523 12/04/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
524 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
525 12/04/2560 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
526 12/04/2560 ประกวดราคาซื้ออาหารประเภทของแห้ง โรงพยาบาลอุดรธานี
527 12/04/2560 สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อ.กุดจับ เทศบาลตำบลกุดจับ
528 12/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เทศบาลนครอุดรธานี
529 11/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
530 11/04/2560 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
531 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
532 11/04/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
533 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
534 10/04/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้
535 10/04/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
536 07/04/2560 ขายทดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
537 07/04/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วย บานหนองไผ่-บ้านผักตบ อำเภอหนองหาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
538 07/04/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยคำพุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
539 07/04/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โรงพยาบาลอุดรธานี
540 05/04/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอน เทศบาลนครอุดรธานี
541 04/04/2560 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
542 04/04/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปา บ้านดอนดภู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
543 04/04/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สาธารณสุขนครพนม
544 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผนังกำแพง ลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
545 03/04/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนับสนุนจุดขาย จังหวัดบึงกาฬ
546 03/04/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างลำห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี
547 03/04/2560 -ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เทศบาลนครอุดรธานี
548 29/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างเครื่องจักรกล ในอำเภอบ้านดุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
549 29/03/2560 ประกาศยกเลิกประมูลจ้างฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
550 29/03/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ เทศบาลนครอุดรธานี
551 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
552 29/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
553 29/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
554 29/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อพันธุ์กบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
555 27/03/2560 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกลเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
556 27/03/2560 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลอุดรธานี
557 27/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรม เทศบาลนครอุดรธานี
558 27/03/2560 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนสะแกกรัง
559 24/03/2560 สอบราคาจัดซ์้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
560 23/03/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
561 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก เทศบาลตำบลบ้านผือ
562 23/03/2560 ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ โรงพยาบาลอุดรธานี
563 23/03/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย
564 23/03/2560 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะ โรงพยาบาลบ้านผือ
565 23/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
566 23/03/2560 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม- เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
567 23/03/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
568 23/03/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1
569 23/03/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 003/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
570 23/03/2560 ประกาศยกเลิกประมูลจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
571 23/03/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เทศบาลนครอุดรธานี
572 20/03/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
573 20/03/2560 สอบราคาจ้างโครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ เทศบาลนครอุดรธานี
574 20/03/2560 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
575 20/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
576 20/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
577 20/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลเพ็ญ
578 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก เทศบาลตำบลเพ็ญ
579 17/03/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการจัดจ้างเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
580 17/03/2560 ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
581 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
582 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
583 17/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
584 16/03/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
585 15/03/2560 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
586 15/03/2560 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
587 15/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เทศบาลตำบลเวียงคำ
588 15/03/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงคำ
589 14/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง
590 14/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลกุดจับ
591 14/03/2560 สอบราคาจ้างเหมาประกวดดนตรี เทศบาลนครอุดรธานี
592 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
593 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
594 14/03/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมไฟโยเดียม เทศบาลนครอุดรธานี
595 14/03/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
596 10/03/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
597 10/03/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลกุมภวาปี
598 10/03/2560 ประมูลจ้างตามโครงการซ่อมสร้างและก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
599 10/03/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแสฟัลท์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
600 09/03/2560 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสสภาพ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
หน้า 6/62 แสดง 501-600 จาก 6120 รายการ    |<    <<    6    7    8    9    10    >>    >|