คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
501 26/07/2560 ประกวดราคาซืัอพัสดุประเภทสายไฟ้า จำนวน 1 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
502 26/07/2560 ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
503 26/07/2560 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
504 26/07/2560 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านวังทอง – คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๐.๕๒๔ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
505 24/07/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 2 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
506 24/07/2560 ส่งสำเนาเปลี่ยนแปลงรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทาวงชนบทที่ 15
507 24/07/2560 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
508 24/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
509 21/07/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
510 21/07/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 29 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
511 21/07/2560 ยกเลิกการสอบราคาซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครโทรลเลอร์ เทศบาลนครอุดรธานี
512 21/07/2560 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดซองประกวดราคางานจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ควคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
513 21/07/2560 สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
514 21/07/2560 ประกวดรคาเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
515 21/07/2560 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หนองวัวซอ เทศบาลตำบลภูผาแดง
516 21/07/2560 ประมูลจ้างตกแต่งกายในอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
517 21/07/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลกุดจับ
518 21/07/2560 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลอุดรธานี
519 21/07/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ตึกหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน อิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอุดรธานี
520 21/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
521 20/07/2560 ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) จำนวน 11 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
522 19/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
523 18/07/2560 สอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
524 18/07/2560 สอบราคาซื้ออาหารสดประเภทสัตว์ปีก ไข่ โรงพยาบาลอุดรธานี
525 18/07/2560 สอบราคาอาหารสดประเภทหมู โรงพยาบาลอุดรธานี
526 18/07/2560 สอบราคาซื้ออาหารสดประเภทสัตว์ปีก โรงพยาบาลอุดรธานี
527 18/07/2560 สอบราคาอาหารสดประเภทหมู โรงพยาบาลอุดรธานี
528 17/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี
529 17/07/2560 ยกเลิกประกวดราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
530 17/07/2560 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10
531 17/07/2560 สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคาร โรงพยาบาลอุดรธานี
532 17/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สาะารณสุขจังหวัดอุดรธานี
533 14/07/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด และปรับปรุงหลังคาตลาดเทศบาลเมืองดนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
534 14/07/2560 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
535 14/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จังหวัดนครพนม
536 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
537 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
538 14/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง เทศบาลตำบลผาสุก
539 14/07/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณธฑ์รถตักหน้าขุดหลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านตาด
540 14/07/2560 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านตาด
541 11/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างดภายในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลนครอุดรธานี
542 11/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ สายบ้านภูดิน-บ้านม่วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
543 11/07/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกผสมซีเมนต์ บ้านคำค้อ หมู่ 8 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลหัวนาคำ
544 11/07/2560 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
545 06/07/2560 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์) จำนวน 29 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
546 05/07/2560 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน เลขท่ี 04/2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
547 05/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนองสำโรง
548 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
549 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
550 04/07/2560 สอบราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
551 04/07/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
552 04/07/2560 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนาเหล่า องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
553 04/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
554 04/07/2560 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสีอ องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ
555 04/07/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ กรมการพัฒนาชุมชน
556 04/07/2560 เปลี่ยนแปลงวัน เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านทุ่งแร่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
557 03/07/2560 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี
558 03/07/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
559 03/07/2560 ประมูลซื้อหนังสือ ตามโครงการส่งเสริมรักการอ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
560 03/07/2560 สอบราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน เทศบาลตาลเลียน
561 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนสสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
562 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาดและปรับปรุงหลังอาคารตลาดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
563 03/07/2560 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
564 03/07/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โรงพยาบาลอุดรธานี
565 03/07/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคากันสาด เทศบาลโนนสูง-น้ำคำ
566 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการท่ 7 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
567 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
568 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
569 29/06/2560 ประกวดราคาเลขท่ี 001/2560 เรื่องงานจ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมติดตัั้งปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
570 29/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง โครงการซ่อมแซมถนนลาด ด้วยวิธีเิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
571 29/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเดดานอาคารเรียน 324 อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
572 29/06/2560 ขอแก้ไขประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 ราบยการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
573 28/06/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
574 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการ 4 ด้วยวิธีอิเล็๋กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
575 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
576 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ โครงการท่ี 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
577 28/06/2560 ประกวดราคาจ้างดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
578 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
579 28/06/2560 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
580 28/06/2560 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
581 28/06/2560 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลพันดอน เทศบาลตำบลพันดอน
582 28/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
583 27/06/2560 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
584 27/06/2560 ยกเลิกประกาศประมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ 6 ล้อ 1 คัน เทศบาลนครอุดรธานี
585 27/06/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เทศบาลนครอุดรธานี
586 27/06/2560 สอบราคาซื้อชุดโคมประหยัดพลังงาน เทศบาลนครอุดรธานี
587 27/06/2560 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ
588 26/06/2560 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
589 26/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
590 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
591 23/06/2560 ประมูลซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
592 23/06/2560 ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
593 23/06/2560 ประกวดราคาพัสดุรอง 4 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
594 23/06/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1
595 22/06/2560 ยกเลิกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาศ฿ูนย์การเรียนและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
596 22/06/2560 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 อุดรธานี
597 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมืองหนอสำโรง
598 22/06/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน เทศบาลเมือง
599 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
600 20/06/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
หน้า 6/64 แสดง 501-600 จาก 6330 รายการ    |<    <<    6    7    8    9    10    >>    >|