คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
5901 14/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5902 14/03/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนาข่า สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า
5903 14/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
5904 14/03/2556 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5905 14/03/2556 ประมูลซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5906 14/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งจอ LED สนามกีฬา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5907 14/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบริการประชาชน สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5908 14/03/2556 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5909 14/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
5910 14/03/2556 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5911 14/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร
5912 14/03/2556 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5913 14/03/2556 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5914 14/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
5915 14/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5916 14/03/2556 ประมูลจ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนชัยนาคำวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5917 11/03/2556 จ้างเหมาก่อสร้างพร้อมติดตั้งจอ LED สกอร์บอร์ดสนามกีฬา เทศบาลนครอุดรธานี
5918 11/03/2556 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
5919 09/03/2556 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5920 09/03/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
5921 09/03/2556 ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 โครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5922 09/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังและถนนคอนกรีต สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหวาย
5923 09/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5924 09/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
5925 09/03/2556 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5926 09/03/2556 สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ
5927 07/03/2556 ประมูลซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมติดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี
5928 05/03/2556 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างทางลาดยางผิวเคพซีล องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
5929 05/03/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย สำนักงานก่อสร้าง 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง หนองบัวลำภู
5930 05/03/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน และก่อสร้างถนน คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
5931 05/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5932 05/03/2556 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง
5933 05/03/2556 ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
5934 05/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5935 05/03/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนหวาย
5936 05/03/2556 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
5937 05/03/2556 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงเส้นท่อ/งานย้ายท่อเมน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5938 05/03/2556 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5939 05/03/2556 ประมูลซื้อรถบรรทุกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลปะโค
5940 05/03/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5941 05/03/2556 สอบราคาจัดแข่งขันชกมวยไทย สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชียง
5942 05/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาทำเสื้อยืดสนามจราจร สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
5943 05/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5944 05/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร
5945 05/03/2556 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบริการส่งเสริมการเกษตรฯ 1 คัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
5946 05/03/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 63 รายการ โรงพยาบาลท่าอุเทน
5947 05/03/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
5948 05/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5949 05/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 4 โครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
5950 05/03/2556 สอบราคาซื้ออาหารผู้ป่วย 166 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5951 05/03/2556 สอบราคาซื้อยางมะตอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5952 04/03/2556 ประกวดราคางานปรับปรุงเส้นท่อ/ปรับปรุงแหล่งน้ำ/ย้ายท่อเมน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5953 04/03/2556 ประมูลจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดงานเทศกาลตรุษจีน สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5954 04/03/2556 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ 7 กลุ่ม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5955 04/03/2556 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5956 04/03/2556 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5957 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5958 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาโครงการ 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
5959 04/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
5960 04/03/2556 สอบราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72
5961 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารภายในบริเวณข้างเคียงและบริเวณเรือนประทับฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5962 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านไทยพวน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5963 04/03/2556 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
5964 04/03/2556 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16 คัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5965 04/03/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
5966 04/03/2556 สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา โรงเรียนเทศบาล 1-10 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5967 04/03/2556 แก้ไขการประมูลจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล 7 กลุ่ม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5968 04/03/2556 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5969 04/03/2556 สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงปกติถนนลูกรัง 11 สาย องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน
5970 04/03/2556 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5971 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5972 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5973 04/03/2556 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5974 04/03/2556 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า
5975 04/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5976 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5977 04/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
5978 27/02/2556 สอบราคาจ้างหมารถปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
5979 27/02/2556 สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5980 27/02/2556 สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ โรงพยาบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
5981 27/02/2556 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ 33 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5982 27/02/2556 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลอุดรธานี
5983 27/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5984 27/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5985 27/02/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 283 รายการ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
5986 27/02/2556 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
5987 27/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค การเคหะแห่งชาติ
5988 27/02/2556 ประกวาราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบริการวิชาการคณะอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร
5989 27/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 5 รายการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
5990 26/02/2556 โครงการก่อสร้างถนน คสล.วางท่อพร้อมบ่อพักและทางเท้าบริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝน
5991 22/02/2556 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
5992 21/02/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร
5993 21/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเข้าสถานีสูบน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง
5994 21/02/2556 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5995 21/02/2556 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ชุด โรงพยาบาลอุดรธานี
5996 21/02/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
5997 20/02/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5998 20/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5999 20/02/2556 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
6000 20/02/2556 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ชุด โรงพยาบาลอุดรธานี
หน้า 60/64 แสดง 5901-6000 จาก 6391 รายการ    |<    <<    56    57    58    59    60    >>    >|