คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
5901 04/03/2556 แก้ไขการประมูลจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล 7 กลุ่ม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5902 04/03/2556 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5903 04/03/2556 สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงปกติถนนลูกรัง 11 สาย องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน
5904 04/03/2556 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5905 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเภสัชกรรมศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5906 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถศูนย์บริการสาธารณสุขหนองสิม สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5907 04/03/2556 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5908 04/03/2556 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า
5909 04/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5910 04/03/2556 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5911 04/03/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
5912 27/02/2556 สอบราคาจ้างหมารถปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
5913 27/02/2556 สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5914 27/02/2556 สอบราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ โรงพยาบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
5915 27/02/2556 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ 33 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5916 27/02/2556 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลอุดรธานี
5917 27/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5918 27/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5919 27/02/2556 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 283 รายการ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
5920 27/02/2556 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลนครอุดรธานี
5921 27/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค การเคหะแห่งชาติ
5922 27/02/2556 ประกวาราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบริการวิชาการคณะอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร
5923 27/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 5 รายการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
5924 26/02/2556 โครงการก่อสร้างถนน คสล.วางท่อพร้อมบ่อพักและทางเท้าบริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝน
5925 22/02/2556 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
5926 21/02/2556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร
5927 21/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเข้าสถานีสูบน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง
5928 21/02/2556 สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5929 21/02/2556 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ชุด โรงพยาบาลอุดรธานี
5930 21/02/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานและอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
5931 20/02/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5932 20/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 โครงการ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5933 20/02/2556 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
5934 20/02/2556 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 ชุด โรงพยาบาลอุดรธานี
5935 20/02/2556 สอบราคาจ้างเหมางาน 6 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5936 20/02/2556 สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5937 20/02/2556 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา 4 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี
5938 20/02/2556 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5939 18/02/2556 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
5940 18/02/2556 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
5941 18/02/2556 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำขนาด ๕ หัวก๊อก จำนวน ๖ ชุด พร้อมติดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี
5942 18/02/2556 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5943 18/02/2556 ยกเลิกจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ท.10 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5944 18/02/2556 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5945 18/02/2556 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5946 18/02/2556 แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5947 18/02/2556 ประมูลซื้อรถยนต์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 1 คัน อบต.ผาสุก อ.กุมภวาปี
5948 18/02/2556 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5 รายการ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5949 18/02/2556 ขายทอดตลาดอาคารเรียน 2 หลัง สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
5950 18/02/2556 ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร.ร.สังกัดเทศบาลนคร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5951 14/02/2556 ประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่องสอบราคาจ้างทำเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์สาธิต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
5952 13/02/2556 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
5953 13/02/2556 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ โครงการ เทศบาลนครอุดรธานี
5954 12/02/2556 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนเทศบาล 1-10 เทศบาลนครอุดรธานี
5955 08/02/2556 จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
5956 07/02/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานวัดวิเวกบูรพาชัย ชุมชนหนองตุ เทศบาลนครอุดรธานี
5957 07/02/2556 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานวัดวิเวกบูรพาชัย ชุมชนหนองตุ เทศบาลนครอุดรธานี
5958 06/02/2556 จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ เทศบาลนครอุดรธานี
5959 06/02/2556 ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๓๖ รายการ เทศบาลนครอุดรธานี
5960 06/02/2556 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จัดซื้อและติดตั้งห้องปฏิบัติการสารเคมี จำนวน ๑ ห้อง) เทศบาลนครอุดรธานี
5961 06/02/2556 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำขนาด ๕ หัวก๊อก จำนวน ๖ ชุด เทศบาลนครอุดรธานี
5962 06/02/2556 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อติดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี
5963 05/02/2556 สอบราคาซื้อรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๒ คัน เทศบาลนครอุดรธานี
5964 04/02/2556 ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน จำนวน 2 โครงการ เทศบาลนครอุดรธานี
5965 31/01/2556 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน คสล. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ
5966 28/01/2556 จัดซื้อชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง เทศบาลนครอุดรธานี
5967 25/01/2556 จ้างเหมาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2555 เทศบาลนครอุดรธานี
5968 23/01/2556 การจ้างเหมาก่อสร้าง ตามโครงการสีสีนสดใสเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
5969 18/01/2556 ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฝ่ายครุภัณฑ์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5970 28/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ แขวงการทางอุดรธานี
5971 28/12/2555 สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5972 28/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5973 28/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร 5 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5974 28/12/2555 สอบราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุดรธานี
5975 28/12/2555 สอบราคาโครงการเสริมผิวจราจร คสล. สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
5976 28/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์(กาฬสินธุ์-วังสามหมอ) สนง.บำรุงทางอุดรธานี 2
5977 28/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์(คำกุง-วังสามหมอ) สนง.บำรุงทางอุดรธานี 2
5978 28/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์(เพ็ญ-สร้างคอม) สนง.บำรุงทางอุดรธานี 2
5979 21/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร สนง.ตึกกาชาด สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5980 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนคลองเจริญ 2 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5981 20/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5982 20/12/2555 ประมูลเช่าอาคารอเนกประสงค์ 3 คูหา สนง.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
5983 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนง.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
5984 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมถนน สนง.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ
5985 20/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
5986 20/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5987 20/12/2555 สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งแบบเก๋ง 2 ตอน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5988 20/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ แขวงการทางอุดรธานี
5989 20/12/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง-โสกคูณ สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
5990 20/12/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางระบายน้ำ สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
5991 20/12/2555 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
5992 19/12/2555 สอบราคาจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 1,199 เครื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี
5993 19/12/2555 ประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
5994 19/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5995 19/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ อบต.ตาลเลียน
5996 19/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5997 19/12/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม 3 ชุด และรถฉีดล้างท่อระบายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ 1 คัน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5998 19/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 14 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5999 19/12/2555 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
6000 19/12/2555 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
หน้า 60/64 แสดง 5901-6000 จาก 6325 รายการ    |<    <<    56    57    58    59    60    >>    >|