คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
5901 19/12/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ อบต.ตาลเลียน
5902 19/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5903 19/12/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม 3 ชุด และรถฉีดล้างท่อระบายน้ำแบบเคลื่อนที่ได้ 1 คัน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5904 19/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 14 เครื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5905 19/12/2555 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ 6 ล้อ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
5906 19/12/2555 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ สนง.เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จ.หนองคาย
5907 19/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดโพธิวราราม
5908 19/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8
5909 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งและสอบราคาคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
5910 18/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 3 โครงการ การเคหะแห่งชาติ
5911 18/12/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมป้ายชื่อโครงการ 1 โครงการ สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5912 18/12/2555 การเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โรงพยาบาลอุดรธานี
5913 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุดรธานี
5914 18/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5915 18/12/2555 แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยหน้าฝายฯ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5916 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5917 18/12/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5918 18/12/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด 16 จุด สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
5919 18/12/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด สนง.เทศบาลตำบลตาลเลียน
5920 18/12/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5921 18/12/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารฯ 3 ชั้น(หลังใหม่) และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5922 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5923 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5924 29/10/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โครงการฝายห้วยน้ำค้อ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5925 29/10/2555 ประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยหน้าฝายห้วยน้ำค้อ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5926 29/10/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและเสริมผิวจราจร สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
5927 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5928 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ แบบ 4 ที่นั่ง 1 คัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5929 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อ.บ้านผือ สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
5930 29/10/2555 ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5931 29/10/2555 ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5932 29/10/2555 ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5933 29/10/2555 ประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
5934 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อ.หนองหาน สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
5935 29/10/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
5936 29/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สนง.เทศบาลตำบลปะโค
5937 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์
5938 29/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
5939 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5940 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5941 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5942 17/10/2555 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5943 17/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
5944 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลบ้านผือ
5945 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลบ้านผือ
5946 17/10/2555 ประมูลราคาเช่าแผง/แท่น ตลาดสด จำนวน 21 ล็อค สนง.เทศบาลตำบลเพ็ญ
5947 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดง) โรงพยาบาลอุดรธานี
5948 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5949 17/10/2555 ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
5950 17/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ สนง.เทศบาลตำบลหนองหว้า
5951 17/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
5952 17/10/2555 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ 10,000 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5953 17/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าลี่ ม.4 - บ้านเหล่าหมากจันทน์ ม.3 อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
5954 17/10/2555 สอบราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี
5955 17/10/2555 ประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี
5956 16/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
5957 16/10/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 16 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5958 16/10/2555 สอบราคาซื้ออาหารผู้ป่วย (ข้าวสารเหนียว 100 ถุง) โรงพยาบาลอุดรธานี
5959 16/10/2555 ประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยฝายห้วยน้ำพวย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5960 16/10/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการฝายห้วยน้ำพวย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5961 16/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 1 โพศรี
5962 16/10/2555 ประกวดราคางานติดตั้งและวางท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5963 16/10/2555 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันยื่นประมูลราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5964 16/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 2 มุขมนตรี
5965 15/10/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 16 ชุด สนง.เทศบาลตำบลนาข่า
5966 15/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 8
5967 15/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 5
5968 09/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 9
5969 09/10/2555 ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
5970 09/10/2555 ยกเลิกจ้างติดตั้งกล้อง CCTV สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
5971 09/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5972 09/10/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาเซี่ยน ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
5973 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าลี่ ม.4 - บ้านเหล่าหมากจันทน์ ม.3 อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
5974 01/10/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยหนองลาด ม.4 และลำห้วยหนองแวง ม.14 อบต.เชียงยืน อ.เมือง
5975 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
5976 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า
5977 01/10/2555 ประกาศขายเศษอาหารผู้ต้องขัง เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี
5978 01/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุ 3 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5979 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5980 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
5981 20/09/2555 แจ้งเลื่อนการประชุมจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5982 20/09/2555 ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด 45 รายการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
5983 20/09/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
5984 20/09/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านกุดค้า อบต.ทุ่งฝน
5985 20/09/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 15 ชุด สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
5986 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5987 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม สนง.เทศบาลตำบลนาข่า
5988 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ท่าอากาศยานอุดรธานี
5989 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ ร.ร.บ้านผือพิทยาสรรค์ อ.บ้านผือ
5990 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) 1 เครื่อง โรงพยาบาลน้ำโสม
5991 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
5992 20/09/2555 สอบราคาจ้างโครงการสร้างโครงหลังคาลานออกกำลังกายกลางแจ้งและปรับปรุงหลังคา 2 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
5993 20/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
5994 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นเปลนอน 20 คัน) โรงพยาบาลอุดรธานี
5995 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5996 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อบต.หนองหลัก อ.ไชยวาน
5997 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สนง.เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ไชยวาน
5998 20/09/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย/สนามเด็กเล่น 28 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5999 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวลูกรัง สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6000 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลน้ำโสม สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
หน้า 60/63 แสดง 5901-6000 จาก 6231 รายการ    |<    <<    56    57    58    59    60    >>    >|