คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
5901 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5902 18/09/2555 สอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง 50 หลัง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
5903 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
5904 18/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
5905 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
5906 18/09/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
5907 18/09/2555 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5908 18/09/2555 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5909 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
5910 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. อบต.ตาลเลียน อ.กุดจับ
5911 18/09/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
5912 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5913 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) โรงพยาบาลอุดรธานี
5914 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) โรงพยาบาลอุดรธานี
5915 18/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สนง.เทศบาลตำบลหนองไผ่
5916 18/09/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
5917 18/09/2555 ยกเลิกประมูลโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
5918 18/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าระบบความถี่สูง โรงพยาบาลกุดจับ
5919 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5920 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5921 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องจี้ห้ามเลือดฯ) โรงพยาบาลอุดรธานี
5922 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5923 11/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนง.เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
5924 11/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเทศบาล 3 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
5925 11/09/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่ 1 สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
5926 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 27 เครื่อง ศาลจังหวัดอุดรธานี
5927 11/09/2555 สอบราคาซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5928 11/09/2555 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน 1 ชุด สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5929 11/09/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลผักตบ สนง.เทศบาลตำบลผักตบ
5930 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สนง.เทศบาลตำบลคอนสาย
5931 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง จ.เลย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5932 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้และสวน/จ้างทำความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
5933 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี
5934 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สนง.เทศบาลตำบลกองพานพันดอน
5935 11/09/2555 สอบราคาจ้างรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร อบต.บ้านเชียง อบต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
5936 11/09/2555 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
5937 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำนักชลประทานที่ 5
5938 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดสกลนคร
5939 11/09/2555 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 11 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5940 05/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค การเคหะแห่งชาติ
5941 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมา 6 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี
5942 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศาลจังหวัดอุดรธานี
5943 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบประปา โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5944 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5945 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
5946 05/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5947 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
5948 05/09/2555 เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้าง 2 โครงการ (ขุดลอกลำห้วย) อบต.เชียงพิณ
5949 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ คสล. 3 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
5950 05/09/2555 สอบราคาอาหารสด อาหารแห้ง 166 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5951 05/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5952 05/09/2555 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 4,162 เครื่อง (เครื่องวัดความดันโลหิต) สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5953 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5954 05/09/2555 สอบราคาซื้อโลงศพ (โลงเย็น) 3 โลง สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5955 05/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ สนง.เทศบาลตำบลโนนสะอาด
5956 05/09/2555 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 12 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5957 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักในเขตสำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 5
5958 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืชและต้นไม้ ท่าอากาศยานอุดรธานี
5959 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 9 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
5960 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ท่าอากาศยานอุดรธานี
5961 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยดาน 2 โครงการ อบต.เชียงพิณ
5962 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นปลิว สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5963 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้นิรภัย 30 หลัง โรงพยาบาลอุดรธานี
5964 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
5965 30/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.สถิติจังหวัดอุดรธานี
5966 30/08/2555 สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา) โรงพยาบาลอุดรธานี
5967 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุกีฬาให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 1-10 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5968 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
5969 30/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.แชแล
5970 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยวังนกเจ่า อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ
5971 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองเลิงน้อย ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
5972 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาบริการ สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
5973 30/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
5974 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลอุดรธานี
5975 30/08/2555 ประกวดราคางานแก้ไขปัญหาการกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5976 30/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตเห็ด จำนวน 5 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
5977 30/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 10 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
5978 30/08/2555 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง/รถบรรทุกดีเซล สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
5979 30/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
5980 30/08/2555 สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก และแบบ ข โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
5981 28/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางหลังโรงพยาบาลอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5982 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการขนส่ง สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
5983 28/08/2555 สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารนอน/ซ่อมแซมบ้านพัก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
5984 28/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 29 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
5985 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโฆษณา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
5986 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง 2 สาย อบต.โคกกลาง
5987 28/08/2555 สอบราคาซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5988 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5989 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสาสูงทาวเวอร์ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5990 28/08/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
5991 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง อบต.โคกกลาง
5992 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
5993 28/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ลานอเนกประสงค์ คสล. การเคหะแห่งชาติ
5994 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างอ่านมาตร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
5995 28/08/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โนนทอง อบต.โนนทอง อ.บ้านผือ
5996 28/08/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
5997 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5998 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
5999 08/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลกุมภวาปี
6000 08/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาล(Ambulance) EMS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
หน้า 60/62 แสดง 5901-6000 จาก 6131 รายการ    |<    <<    56    57    58    59    60    >>    >|