คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6101 18/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 3 โครงการ การเคหะแห่งชาติ
6102 18/12/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมป้ายชื่อโครงการ 1 โครงการ สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6103 18/12/2555 การเช่าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โรงพยาบาลอุดรธานี
6104 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอุดรธานี
6105 18/12/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6106 18/12/2555 แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยหน้าฝายฯ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6107 18/12/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
6108 18/12/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6109 18/12/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด 16 จุด สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6110 18/12/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด สนง.เทศบาลตำบลตาลเลียน
6111 18/12/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 24 เครื่อง สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6112 18/12/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารฯ 3 ชั้น(หลังใหม่) และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6113 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
6114 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6115 29/10/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โครงการฝายห้วยน้ำค้อ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6116 29/10/2555 ประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยหน้าฝายห้วยน้ำค้อ สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6117 29/10/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและเสริมผิวจราจร สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6118 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6119 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ แบบ 4 ที่นั่ง 1 คัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6120 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อ.บ้านผือ สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6121 29/10/2555 ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6122 29/10/2555 ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง 3 โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6123 29/10/2555 ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6124 29/10/2555 ประกวดราคาซื้ออาหารดิบและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
6125 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ อ.หนองหาน สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6126 29/10/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6127 29/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สนง.เทศบาลตำบลปะโค
6128 29/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์
6129 29/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
6130 29/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6131 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6132 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6133 17/10/2555 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6134 17/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
6135 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลบ้านผือ
6136 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลบ้านผือ
6137 17/10/2555 ประมูลราคาเช่าแผง/แท่น ตลาดสด จำนวน 21 ล็อค สนง.เทศบาลตำบลเพ็ญ
6138 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นหาค่าเม็ดเลือดแดง) โรงพยาบาลอุดรธานี
6139 17/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6140 17/10/2555 ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
6141 17/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ สนง.เทศบาลตำบลหนองหว้า
6142 17/10/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดผู้พิการ สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6143 17/10/2555 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ 10,000 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6144 17/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าลี่ ม.4 - บ้านเหล่าหมากจันทน์ ม.3 อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
6145 17/10/2555 สอบราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี
6146 17/10/2555 ประกวดราคาจัดซื้อชุดตรวจฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี
6147 16/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
6148 16/10/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 16 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6149 16/10/2555 สอบราคาซื้ออาหารผู้ป่วย (ข้าวสารเหนียว 100 ถุง) โรงพยาบาลอุดรธานี
6150 16/10/2555 ประกวดราคาจ้างขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกลำห้วยฝายห้วยน้ำพวย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6151 16/10/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการฝายห้วยน้ำพวย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6152 16/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 1 โพศรี
6153 16/10/2555 ประกวดราคางานติดตั้งและวางท่อประปา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6154 16/10/2555 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันยื่นประมูลราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6155 16/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 2 มุขมนตรี
6156 15/10/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 16 ชุด สนง.เทศบาลตำบลนาข่า
6157 15/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 8
6158 15/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 5
6159 09/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 9
6160 09/10/2555 ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
6161 09/10/2555 ยกเลิกจ้างติดตั้งกล้อง CCTV สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6162 09/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6163 09/10/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาเซี่ยน ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
6164 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าลี่ ม.4 - บ้านเหล่าหมากจันทน์ ม.3 อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
6165 01/10/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยหนองลาด ม.4 และลำห้วยหนองแวง ม.14 อบต.เชียงยืน อ.เมือง
6166 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
6167 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า
6168 01/10/2555 ประกาศขายเศษอาหารผู้ต้องขัง เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี
6169 01/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุ 3 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6170 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6171 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6172 20/09/2555 แจ้งเลื่อนการประชุมจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6173 20/09/2555 ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด 45 รายการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6174 20/09/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6175 20/09/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านกุดค้า อบต.ทุ่งฝน
6176 20/09/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 15 ชุด สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6177 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6178 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม สนง.เทศบาลตำบลนาข่า
6179 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ท่าอากาศยานอุดรธานี
6180 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ ร.ร.บ้านผือพิทยาสรรค์ อ.บ้านผือ
6181 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) 1 เครื่อง โรงพยาบาลน้ำโสม
6182 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
6183 20/09/2555 สอบราคาจ้างโครงการสร้างโครงหลังคาลานออกกำลังกายกลางแจ้งและปรับปรุงหลังคา 2 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6184 20/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6185 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นเปลนอน 20 คัน) โรงพยาบาลอุดรธานี
6186 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6187 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อบต.หนองหลัก อ.ไชยวาน
6188 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สนง.เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ไชยวาน
6189 20/09/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย/สนามเด็กเล่น 28 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6190 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวลูกรัง สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6191 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลน้ำโสม สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6192 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6193 18/09/2555 สอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง 50 หลัง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6194 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6195 18/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
6196 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6197 18/09/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
6198 18/09/2555 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6199 18/09/2555 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6200 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
หน้า 62/65 แสดง 6101-6200 จาก 6422 รายการ    |<    <<    61    62    63    64    65    >|