คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6101 09/10/2555 ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสดและเครื่องปรุง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
6102 09/10/2555 ยกเลิกจ้างติดตั้งกล้อง CCTV สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6103 09/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6104 09/10/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาเซี่ยน ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
6105 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าลี่ ม.4 - บ้านเหล่าหมากจันทน์ ม.3 อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
6106 01/10/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยหนองลาด ม.4 และลำห้วยหนองแวง ม.14 อบต.เชียงยืน อ.เมือง
6107 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 10 อนุบาลหนูดี
6108 01/10/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ร.ร.เทศบาล 3 บ้านเหล่า
6109 01/10/2555 ประกาศขายเศษอาหารผู้ต้องขัง เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี
6110 01/10/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุ 3 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6111 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6112 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6113 20/09/2555 แจ้งเลื่อนการประชุมจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6114 20/09/2555 ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด 45 รายการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6115 20/09/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6116 20/09/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านกุดค้า อบต.ทุ่งฝน
6117 20/09/2555 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 15 ชุด สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6118 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6119 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม สนง.เทศบาลตำบลนาข่า
6120 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ท่าอากาศยานอุดรธานี
6121 20/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ ร.ร.บ้านผือพิทยาสรรค์ อ.บ้านผือ
6122 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) 1 เครื่อง โรงพยาบาลน้ำโสม
6123 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
6124 20/09/2555 สอบราคาจ้างโครงการสร้างโครงหลังคาลานออกกำลังกายกลางแจ้งและปรับปรุงหลังคา 2 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6125 20/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6126 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถเข็นเปลนอน 20 คัน) โรงพยาบาลอุดรธานี
6127 20/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6128 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อบต.หนองหลัก อ.ไชยวาน
6129 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สนง.เทศบาลตำบลโพนสูง อ.ไชยวาน
6130 20/09/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย/สนามเด็กเล่น 28 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6131 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวลูกรัง สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6132 20/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลน้ำโสม สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6133 20/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6134 18/09/2555 สอบราคาซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง 50 หลัง สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6135 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สนง.เทศบาลตำบลผาสุก
6136 18/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ร.ร.หนองหัวคูประชานุเคราะห์ อ.บ้านผือ
6137 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6138 18/09/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
6139 18/09/2555 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 13 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6140 18/09/2555 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6141 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
6142 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. อบต.ตาลเลียน อ.กุดจับ
6143 18/09/2555 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 (อุดรธานี)
6144 18/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6145 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) โรงพยาบาลอุดรธานี
6146 18/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) โรงพยาบาลอุดรธานี
6147 18/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สนง.เทศบาลตำบลหนองไผ่
6148 18/09/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
6149 18/09/2555 ยกเลิกประมูลโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6150 18/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าระบบความถี่สูง โรงพยาบาลกุดจับ
6151 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6152 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6153 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องจี้ห้ามเลือดฯ) โรงพยาบาลอุดรธานี
6154 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6155 11/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สนง.เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
6156 11/09/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างภายในเทศบาล 3 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6157 11/09/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งที่ 1 สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
6158 11/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 27 เครื่อง ศาลจังหวัดอุดรธานี
6159 11/09/2555 สอบราคาซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6160 11/09/2555 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน 1 ชุด สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6161 11/09/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลผักตบ สนง.เทศบาลตำบลผักตบ
6162 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สนง.เทศบาลตำบลคอนสาย
6163 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง จ.เลย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6164 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้และสวน/จ้างทำความสะอาด/รักษาความปลอดภัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
6165 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี
6166 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สนง.เทศบาลตำบลกองพานพันดอน
6167 11/09/2555 สอบราคาจ้างรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร อบต.บ้านเชียง อบต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
6168 11/09/2555 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
6169 11/09/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สำนักชลประทานที่ 5
6170 11/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดสกลนคร
6171 11/09/2555 ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ 11 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6172 05/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค การเคหะแห่งชาติ
6173 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมา 6 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี
6174 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ศาลจังหวัดอุดรธานี
6175 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบประปา โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6176 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6177 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง อบต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี
6178 05/09/2555 สอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6179 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6180 05/09/2555 เปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้าง 2 โครงการ (ขุดลอกลำห้วย) อบต.เชียงพิณ
6181 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ คสล. 3 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
6182 05/09/2555 สอบราคาอาหารสด อาหารแห้ง 166 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6183 05/09/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6184 05/09/2555 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 4,162 เครื่อง (เครื่องวัดความดันโลหิต) สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6185 05/09/2555 สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6186 05/09/2555 สอบราคาซื้อโลงศพ (โลงเย็น) 3 โลง สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6187 05/09/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 11 รายการ สนง.เทศบาลตำบลโนนสะอาด
6188 05/09/2555 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 12 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6189 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักในเขตสำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 5
6190 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืชและต้นไม้ ท่าอากาศยานอุดรธานี
6191 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 9 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6192 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ท่าอากาศยานอุดรธานี
6193 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยดาน 2 โครงการ อบต.เชียงพิณ
6194 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นปลิว สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6195 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้นิรภัย 30 หลัง โรงพยาบาลอุดรธานี
6196 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6197 30/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.สถิติจังหวัดอุดรธานี
6198 30/08/2555 สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา) โรงพยาบาลอุดรธานี
6199 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุกีฬาให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 1-10 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6200 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
หน้า 62/64 แสดง 6101-6200 จาก 6363 รายการ    |<    <<    61    62    63    64    >|