คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6101 05/09/2555 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 12 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6102 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักในเขตสำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 5
6103 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้า วัชพืชและต้นไม้ ท่าอากาศยานอุดรธานี
6104 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 9 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6105 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ท่าอากาศยานอุดรธานี
6106 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยดาน 2 โครงการ อบต.เชียงพิณ
6107 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นปลิว สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6108 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้นิรภัย 30 หลัง โรงพยาบาลอุดรธานี
6109 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6110 30/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.สถิติจังหวัดอุดรธานี
6111 30/08/2555 สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา) โรงพยาบาลอุดรธานี
6112 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุกีฬาให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 1-10 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6113 30/08/2555 สอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
6114 30/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.แชแล
6115 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยวังนกเจ่า อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ
6116 30/08/2555 ประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองเลิงน้อย ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์
6117 30/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาบริการ สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6118 30/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร สนง.เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง
6119 30/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลอุดรธานี
6120 30/08/2555 ประกวดราคางานแก้ไขปัญหาการกำจัดตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6121 30/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตเห็ด จำนวน 5 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6122 30/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 10 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6123 30/08/2555 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง/รถบรรทุกดีเซล สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
6124 30/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6125 30/08/2555 สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบบ ก และแบบ ข โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6126 28/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางหลังโรงพยาบาลอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6127 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการขนส่ง สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2
6128 28/08/2555 สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารนอน/ซ่อมแซมบ้านพัก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
6129 28/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 29 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6130 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโฆษณา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6131 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง 2 สาย อบต.โคกกลาง
6132 28/08/2555 สอบราคาซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6133 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6134 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสาสูงทาวเวอร์ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6135 28/08/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6136 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง อบต.โคกกลาง
6137 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6138 28/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ลานอเนกประสงค์ คสล. การเคหะแห่งชาติ
6139 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างอ่านมาตร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6140 28/08/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โนนทอง อบต.โนนทอง อ.บ้านผือ
6141 28/08/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6142 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6143 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6144 08/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลกุมภวาปี
6145 08/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาล(Ambulance) EMS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6146 08/08/2555 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ตามโครงการ คสจ.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6147 08/08/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อบต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี
6148 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 471 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6149 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6150 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 455 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6151 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6152 08/08/2555 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 65 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6153 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 704 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6154 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6155 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6156 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6157 01/08/2555 สอบราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้ง สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
6158 01/08/2555 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6159 01/08/2555 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโฆษณา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6160 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6161 01/08/2555 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อบต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี
6162 01/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงปุ๋ยอินทรีย์เสื่อมสภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6163 01/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 11 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6164 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อเป็นอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6165 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตเห็ด จำนวน 5 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6166 01/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6167 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี
6168 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
6169 01/08/2555 ยกเลิกประกาศประมูลการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย อบต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี
6170 01/08/2555 ประมูลให้เช่าห้องว่างตลาดแห้งและห้องน้ำตลาดสด สนง.เทศบาลตำบลเพ็ญ
6171 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 5 ขนาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6172 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2555 จำนวน 2 โครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6173 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2555 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6174 01/08/2555 สอบราคาเช่าเครื่องเสียงประจำสนามแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขัน งานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6175 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ จำนวน 15 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลสร้างคอม
6176 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6177 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
6178 25/07/2555 สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6179 25/07/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6180 25/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง ม.มหาสารคาม
6181 25/07/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6182 25/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลอุดรธานี
6183 25/07/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
6184 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันของชาติ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6185 25/07/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6186 25/07/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สนง.คลัง เขต 4
6187 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8,12 สนง.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
6188 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
6189 18/07/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
6190 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
6191 18/07/2555 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยาละอองฝอย สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
6192 18/07/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ จำนวน 7 กลุ่มงาน สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6193 18/07/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ อบต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ
6194 18/07/2555 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลกุมภวาปี
6195 18/07/2555 ยกเลิกประมูลซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการระบบการเรียนการสอนด้วย Smart Classroom เนื่องจากไม่มีผู้ค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6196 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6197 18/07/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระบบแรงดึง สนง.เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
6198 18/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โรงพยาบาลบ้านผือ
6199 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อบต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
6200 18/07/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ
หน้า 62/63 แสดง 6101-6200 จาก 6276 รายการ    |<    <<    61    62    63    >|