คุณยังไม่ได้เข้าระบบ |  ลงชื่อเข้าใช้|  สมัครสมาชิกใหม่|
 
ระบบค้นหา
คำค้น
ชนิดประกาศ
***
ช่วงเวลา ถึง

ลำดับ
วันที่ประกาศ
ประกาศ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ
6301 28/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 29 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6302 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโฆษณา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6303 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง 2 สาย อบต.โคกกลาง
6304 28/08/2555 สอบราคาซื้อยา 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6305 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6306 28/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสาสูงทาวเวอร์ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6307 28/08/2555 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย สนง.ก่อสร้าง 9 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6308 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง อบต.โคกกลาง
6309 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 20 ห้อง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6310 28/08/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ลานอเนกประสงค์ คสล. การเคหะแห่งชาติ
6311 28/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมางานจ้างอ่านมาตร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6312 28/08/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โนนทอง อบต.โนนทอง อ.บ้านผือ
6313 28/08/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6314 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6315 14/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6316 08/08/2555 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาและตรวจตาส่วนหลังด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลกุมภวาปี
6317 08/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาล(Ambulance) EMS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
6318 08/08/2555 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ตามโครงการ คสจ.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6319 08/08/2555 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อบต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี
6320 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 471 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6321 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6322 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 455 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6323 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6324 08/08/2555 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 65 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6325 08/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-10 จำนวน 704 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6326 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6327 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6328 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6329 01/08/2555 สอบราคาซื้อม่านพร้อมติดตั้ง สนง.เทศบาลตำบลปะโค อ.กุมภวาปี
6330 01/08/2555 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6331 01/08/2555 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายโฆษณา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6332 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6333 01/08/2555 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด อบต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี
6334 01/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงปุ๋ยอินทรีย์เสื่อมสภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6335 01/08/2555 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 11 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6336 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อเป็นอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6337 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตเห็ด จำนวน 5 รายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
6338 01/08/2555 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนง.ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
6339 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี
6340 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สนง.เทศบาลตำบลเวียงคำ
6341 01/08/2555 ยกเลิกประกาศประมูลการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย อบต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี
6342 01/08/2555 ประมูลให้เช่าห้องว่างตลาดแห้งและห้องน้ำตลาดสด สนง.เทศบาลตำบลเพ็ญ
6343 01/08/2555 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จำนวน 5 ขนาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6344 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2555 จำนวน 2 โครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6345 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2555 สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6346 01/08/2555 สอบราคาเช่าเครื่องเสียงประจำสนามแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขัน งานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6347 01/08/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์ จำนวน 15 โครงการ สนง.เทศบาลตำบลสร้างคอม
6348 01/08/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6349 01/08/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า สนง.พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
6350 25/07/2555 สอบราคาซื้อยางแอสฟัลท์ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6351 25/07/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6352 25/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง ม.มหาสารคาม
6353 25/07/2555 ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6354 25/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงพยาบาลอุดรธานี
6355 25/07/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
6356 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันของชาติ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6357 25/07/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6358 25/07/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สนง.คลัง เขต 4
6359 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8,12 สนง.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
6360 25/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
6361 18/07/2555 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง สนง.ขนส่งจังหวัดอุดรธานี
6362 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
6363 18/07/2555 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นยาละอองฝอย สนง.เทศบาลตำบลโนนหวาย
6364 18/07/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ จำนวน 7 กลุ่มงาน สนง.เทศบาลตำบลกุดจับ
6365 18/07/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ อบต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ
6366 18/07/2555 ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 ชุด โรงพยาบาลกุมภวาปี
6367 18/07/2555 ยกเลิกประมูลซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการระบบการเรียนการสอนด้วย Smart Classroom เนื่องจากไม่มีผู้ค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
6368 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6369 18/07/2555 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ระบบแรงดึง สนง.เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
6370 18/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โรงพยาบาลบ้านผือ
6371 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อบต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
6372 18/07/2555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. อบต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ
6373 18/07/2555 ส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี
6374 18/07/2555 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6375 18/07/2555 ขายทอดตลาดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร สนง.สรรพากรพื้นที่อุดรธานี
6376 18/07/2555 สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6377 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ โรงพยาบาลกุมภวาปี
6378 18/07/2555 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.โนนทอง อบต.โนนทอง อ.บ้านผือ
6379 18/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
6380 18/07/2555 สอบราคาซื้อแว่นสายตา สนง.เทศบาลเมืองบ้านดุง
6381 16/07/2555 สอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2555 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
6382 13/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี
6383 13/07/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น และงานภายนอกอาคาร สนง.ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
6384 13/07/2555 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี
6385 13/07/2555 สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ 3 รายการ โรงพยาบาลอุดรธานี
6386 13/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงดุริยางค์(ขนาดใหญ่) ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอ
6387 13/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6388 13/07/2555 สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ถนนเข้าภายในบ้านพักและโรงจอดรถยนต์ สนง.ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
6389 13/07/2555 ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย อบต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี
6390 13/07/2555 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมโรงเลี้ยงอาหาร เรือนจำกลางอุดรธานี
6391 13/07/2555 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6392 13/07/2555 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยาเม็ด Calcium 10,240 กล่อง) สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
6393 13/07/2555 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาหนองทุ่ม - บ้านน้ำฆ้อง(ถนนเย็นจิตร) สนง.เทศบาลตำบลพันดอน
6394 09/07/2555 สอบราคาซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร 1,257 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6395 09/07/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 1 คัน คลังเขต 4
6396 09/07/2555 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
6397 09/07/2555 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ 1 รายการ (เครื่องจี้ HARMONIC) โรงพยาบาลอุดรธานี
6398 09/07/2555 สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู 1 คัน สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6399 09/07/2555 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 7 รายการ สนง.เทศบาลนครอุดรธานี
6400 09/07/2555 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์มะเร็งอุดรธานี
หน้า 64/65 แสดง 6301-6400 จาก 6448 รายการ    |<    <<    61    62    63    64    65    >|